وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Linux

Ubuntu Linux Administration: Storage Management
شرکت:
Ubuntu Linux Administration: Storage Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Setting Up a Red Hat Enterprise Linux Server
Setting Up a Red Hat Enterprise Linux Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
x86 64 Assembly Language and Shellcoding on Linux
شرکت:
x86 64 Assembly Language and Shellcoding on Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
EmbeddedIoT Linux for Red-Blue Teams
شرکت:
EmbeddedIoT Linux for Red-Blue Teams
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Linux Nano command-line editor
شرکت:
Linux Nano command-line editor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Create Your Own Web Hosting Server using VPS, Linux, VestaCP
شرکت:
Create Your Own Web Hosting Server using VPS, Linux, VestaCP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Automate Linux SysAdmin tasks with Ansible in 95+ examples
شرکت:
Automate Linux SysAdmin tasks with Ansible in 95+ examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Linux: System Information and Directory Structure Tools (2017)
Linux: System Information and Directory Structure Tools (2017)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Linux System Engineer: Networking and SSH
Linux System Engineer: Networking and SSH
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Linux System Engineer: Advanced Disk Systems and System Backup
Linux System Engineer: Advanced Disk Systems and System Backup
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Linux Kernel Programming – Synchronization
شرکت:
Linux Kernel Programming – Synchronization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Linux for Beginners
شرکت:
Linux for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Linux Command Line (Hands-On) Ubuntu Linux & Linux Scripting
شرکت:
Linux Command Line (Hands-On) Ubuntu Linux & Linux Scripting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 11 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Linux Command Line and Shell Scripting Masterclass
شرکت:
Linux Command Line and Shell Scripting Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 26 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Linux Administration: The Complete Linux Training Course
شرکت:
Linux Administration: The Complete Linux Training Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Linux Administration & Linux Command Line For Beginners
شرکت:
Linux Administration & Linux Command Line For Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Learn Ubuntu in 7 days
شرکت:
Learn Ubuntu in 7 days
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Embedded Linux using Yocto Part 4
شرکت:
Embedded Linux using Yocto Part 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۴ شهریور ۱۴۰۲
Embedded Linux using Yocto Part 3
شرکت:
Embedded Linux using Yocto Part 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۴ شهریور ۱۴۰۲
Embedded Linux Using Yocto Part 2
شرکت:
Embedded Linux Using Yocto Part 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۴ شهریور ۱۴۰۲
Embedded Linux using Yocto
شرکت:
Embedded Linux using Yocto
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۴ شهریور ۱۴۰۲