وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Linux

Vim Masterclass Essential Training  Crash Course
شرکت:
Vim Masterclass Essential Training Crash Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Troubleshooting Memory and Disks with Sysinternals Tools
شرکت:
Troubleshooting Memory and Disks with Sysinternals Tools
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
SUSE Linux Enterprise Administration Fundamentals
شرکت:
SUSE Linux Enterprise Administration Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Linux Tutorial – Master The Command Line
شرکت:
Linux Tutorial – Master The Command Line
44,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Kali Linux Essentials Training | Kali for Beginners
شرکت:
Kali Linux Essentials Training | Kali for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Linux+ Domain-5 (Automation and Scripting)
شرکت:
CompTIA Linux+ Domain-5 (Automation and Scripting)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Linux+ Domain-4(Linux Troubleshooting & Diagnostics)
شرکت:
CompTIA Linux+ Domain-4(Linux Troubleshooting & Diagnostics)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Linux+ Domain-3 (Linux Security)
شرکت:
CompTIA Linux+ Domain-3 (Linux Security)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 3
شرکت:
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 3
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 2
شرکت:
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 2
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 1
شرکت:
Certified CyberCop – Certified Kali Linux Pentester Part – 1
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Managing Security
شرکت:
RHEL 8: Managing Security
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Configuring Local Storage
شرکت:
RHEL 8: Configuring Local Storage
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Operating Running Systems
شرکت:
RHEL 8: Operating Running Systems
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Creating Shell Scripts
شرکت:
RHEL 8: Creating Shell Scripts
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Using Essential Tools
شرکت:
RHEL 8: Using Essential Tools
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Linux Administration with Ansible: Writing Ansible Playbooks
شرکت:
Linux Administration with Ansible: Writing Ansible Playbooks
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Linux Administration with Ansible: Getting Started with Ansible Automation
شرکت:
Linux Administration with Ansible: Getting Started with Ansible Automation
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Managing Software in Linux with Debian Software Management
شرکت:
Managing Software in Linux with Debian Software Management
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Managing SELinux Policies in Enterprise Linux
شرکت:
Managing SELinux Policies in Enterprise Linux
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Linux Network Security
شرکت:
Linux Network Security
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
LPIC-2 Online Training
شرکت:
LPIC-2 Online Training
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Ubuntu Linux Administration: Networking
شرکت:
Ubuntu Linux Administration: Networking
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱