وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا (Internet of Things) عبارت است از شبکه ای از اشیای فیزیکی که توسط اینترنت به هم متصل شده اند. این گونه شبکه ها از اتصال هزاران وسیله به همدیگر تشکیل می شوند و جزء شبکه های LLN محسوب می شوند.در اینترنت اشیائ از پروتکل RPL استفاده می شود.
اینترنت اشیاء دارای کاربردها و فیلدهای گسترده ای است:
هوشمندسازی شهر (Smart-City)
کنترل هوشمند وسیله های نقلیه (Connected-Car)
مانیتورینگ و هوشمندسازی مزارع کشاورزی (Smart-Agriculture)
کنترل منازل و ساختمان ها (Connected-Buildings)
پایش سلامتی انسان (Connected-Health)
هوشمندسازی فروشگاه (Smart-Retail)
هوشمندسازی زنجیره تأمین (Smart-Supply-Chain)
کنترل وسیله های منزل از راه دور (Smart-Home)

Mastering the Future: Unleashing IoT with Arduino Cloud
شرکت:
Mastering the Future: Unleashing IoT with Arduino Cloud
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
The Ultimate Guide to IoT with Raspberry Pi and Python -2023
شرکت:
The Ultimate Guide to IoT with Raspberry Pi and Python -2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Internet of Things (IoT) – The Mega Course
شرکت:
Internet of Things (IoT) – The Mega Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Embedded Ethernet on STM32 Using W5500 for IoT Applications
شرکت:
Embedded Ethernet on STM32 Using W5500 for IoT Applications
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Internet of Things (IoT) : Fundamental Course (101 level)
شرکت:
Internet of Things (IoT) : Fundamental Course (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Certified Wireless IoT Solutions Administrator (CWISA-102) Online Training
شرکت:
Certified Wireless IoT Solutions Administrator (CWISA-102) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
IoT Pentest
شرکت:
IoT Pentest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
Securing the IoT: Security Risks
Securing the IoT: Security Risks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
AI in Connected Products (AIOT)
AI in Connected Products (AIOT)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Learning Azure IoT Edge
Learning Azure IoT Edge
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Master Course of Edge Computing 3.0
شرکت:
Master Course of Edge Computing 3.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Learn IOT Basics
شرکت:
Learn IOT Basics
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Learn IoT using Micropython and Raspberry Pi PICO W
شرکت:
Learn IoT using Micropython and Raspberry Pi PICO W
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Node-RED: IoT projects with ESP32, MQTT and Docker
شرکت:
Node-RED: IoT projects with ESP32, MQTT and Docker
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Weather-Proof Your Skills:An ESP32-based IoT Weather Station
شرکت:
Weather-Proof Your Skills:An ESP32-based IoT Weather Station
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
All about Arduino Wireless and the IoT
شرکت:
All about Arduino Wireless and the IoT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Protective Technology with Pi-hole
شرکت:
Protective Technology with Pi-hole
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automation RPA and Internet of Things IoT 2in1
شرکت:
Automation RPA and Internet of Things IoT 2in1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Introduction to the IoT Development Framework : ESP-IDF
شرکت:
Introduction to the IoT Development Framework : ESP-IDF
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Internet of Things: A Beginners’ Guide to Technologies
شرکت:
Internet of Things: A Beginners’ Guide to Technologies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Build your own IOT applications and monitor data in your app
شرکت:
Build your own IOT applications and monitor data in your app
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱