وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

حسابداری

International Finance: Corporate Treasury and Derivatives
شرکت:
International Finance: Corporate Treasury and Derivatives
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Mastering Data Replication with Qlik Replicate
شرکت:
Mastering Data Replication with Qlik Replicate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Learn Business and Financial Modeling
شرکت:
Learn Business and Financial Modeling
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Fintech 101 Blockchain & Crypto
شرکت:
Fintech 101 Blockchain & Crypto
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Data analysis method in common scenarios of finance
شرکت:
Data analysis method in common scenarios of finance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
Complete Xero Training: Learn Xero accounting within a day
شرکت:
Complete Xero Training: Learn Xero accounting within a day
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Certified Internal Auditor (CIA) Essential Training
شرکت:
Certified Internal Auditor (CIA) Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Certified Fraud Examiner (CFE) Essentials || Masterclass ||
شرکت:
Certified Fraud Examiner (CFE) Essentials || Masterclass ||
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Become Your Own CFO – The Financial Planning Module
شرکت:
Become Your Own CFO – The Financial Planning Module
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Accounting For Not-for-Profit Organizations
شرکت:
Accounting For Not-for-Profit Organizations
مدرس: , ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Finops Simplified Path To Certified Practitioner + 100 Q&A
شرکت:
Finops Simplified Path To Certified Practitioner + 100 Q&A
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Accounting for Managers  Beginners edition
شرکت:
Accounting for Managers Beginners edition
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Intermediate Accounting Made Easy
شرکت:
Intermediate Accounting Made Easy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 17 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
How to Read Financial Statements
شرکت:
How to Read Financial Statements
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Hedge Funds Masters Program
شرکت:
Hedge Funds Masters Program
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Fundamentals of Managerial Accounting & Cost Accounting 101
شرکت:
Fundamentals of Managerial Accounting & Cost Accounting 101
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Using Data in Financial Analysis
Using Data in Financial Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
QlikView Server and Publisher
شرکت:
QlikView Server and Publisher
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Qlik Sense From Zero To Hero
شرکت:
Qlik Sense From Zero To Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Business Analyst – Accounting and Finance domain
شرکت:
Business Analyst – Accounting and Finance domain
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Accounting & Financial Statement Analysis: Complete Training
شرکت:
Accounting & Financial Statement Analysis: Complete Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲