وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Juniper

Juniper JNCIS-SP Service Provider JN0-363 Full Course
شرکت:
Juniper JNCIS-SP Service Provider JN0-363 Full Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 9 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
JNCIS SP Online Training
شرکت:
JNCIS SP Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper Ospf (Single Area, Multi Area, Stub, Nssa) + Lab
شرکت:
Juniper Ospf (Single Area, Multi Area, Stub, Nssa) + Lab
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper BGP JNCIS Level + LAB
شرکت:
Juniper BGP JNCIS Level + LAB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
MPLS VPNs with Juniper Networks
شرکت:
MPLS VPNs with Juniper Networks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 20 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
L3VPN on JunOS
شرکت:
L3VPN on JunOS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper JNCIS-SP JN0-363 Course
شرکت:
Juniper JNCIS-SP JN0-363 Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 10 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper JNCIS-ENT JN0-348 Course
شرکت:
Juniper JNCIS-ENT JN0-348 Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 17 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
IOS-XE vs. JunOS CLI Course
شرکت:
IOS-XE vs. JunOS CLI Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Understanding Juniper JunOS OS Architecture
شرکت:
Understanding Juniper JunOS OS Architecture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper SRX Technologies
شرکت:
Juniper SRX Technologies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper SRX Objects & Policies
شرکت:
Juniper SRX Objects & Policies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper Security Foundations
شرکت:
Juniper Security Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Investigating Junipers Junos CLI
شرکت:
Investigating Junipers Junos CLI
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Foundations Of Juniper Routing
شرکت:
Foundations Of Juniper Routing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploying OSPFv3 on Juniper Routers
شرکت:
Deploying OSPFv3 on Juniper Routers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploying OSPFv2 with Juniper Routers
شرکت:
Deploying OSPFv2 with Juniper Routers
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploying IS-IS on Juniper Routers
شرکت:
Deploying IS-IS on Juniper Routers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploying IP Tunnels on Juniper Routers
شرکت:
Deploying IP Tunnels on Juniper Routers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploying IP Multicast on Juniper Routers
شرکت:
Deploying IP Multicast on Juniper Routers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploying BGP on Juniper Routers
شرکت:
Deploying BGP on Juniper Routers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Controlling Traffic with Juniper Stateless Firewall Filters
شرکت:
Controlling Traffic with Juniper Stateless Firewall Filters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced BGP on Juniper Routers
شرکت:
Advanced BGP on Juniper Routers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper Networking (SRX, MX,QFX) Beginner to JNCIS
شرکت:
Juniper Networking (SRX, MX,QFX) Beginner to JNCIS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 7 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲