وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Juniper

Juniper JNCIS-ENT – JN0-351 – Complete Course
شرکت:
Juniper JNCIS-ENT – JN0-351 – Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 20 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
JNCIS-SP Online Training
شرکت:
JNCIS-SP Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 4 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Python and Ansible Automation for Juniper Networks Online Training
شرکت:
Python and Ansible Automation for Juniper Networks Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت و 17 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Juniper IP Fabric EVPN-VXLAN
شرکت:
Juniper IP Fabric EVPN-VXLAN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Juniper Switching Labs
شرکت:
Juniper Switching Labs
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
Juniper SRX Firewall Basics
شرکت:
Juniper SRX Firewall Basics
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Juniper Routing Labs
شرکت:
Juniper Routing Labs
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Python and Ansible Automation for Juniper Networks Online Training
شرکت:
Python and Ansible Automation for Juniper Networks Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت و 8 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
IPSec Theory and LABs with Cisco, Juniper, pfSense
شرکت:
IPSec Theory and LABs with Cisco, Juniper, pfSense
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Juniper JNCIS-SP Service Provider JN0-363 Full Course
شرکت:
Juniper JNCIS-SP Service Provider JN0-363 Full Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 9 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
JNCIS SP Online Training
شرکت:
JNCIS SP Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper Ospf (Single Area, Multi Area, Stub, Nssa) + Lab
شرکت:
Juniper Ospf (Single Area, Multi Area, Stub, Nssa) + Lab
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper BGP JNCIS Level + LAB
شرکت:
Juniper BGP JNCIS Level + LAB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
MPLS VPNs with Juniper Networks
شرکت:
MPLS VPNs with Juniper Networks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 20 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
L3VPN on JunOS
شرکت:
L3VPN on JunOS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper JNCIS-SP JN0-363 Course
شرکت:
Juniper JNCIS-SP JN0-363 Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 10 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper JNCIS-ENT JN0-348 Course
شرکت:
Juniper JNCIS-ENT JN0-348 Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 17 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
IOS-XE vs. JunOS CLI Course
شرکت:
IOS-XE vs. JunOS CLI Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Understanding Juniper JunOS OS Architecture
شرکت:
Understanding Juniper JunOS OS Architecture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper SRX Technologies
شرکت:
Juniper SRX Technologies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper SRX Objects & Policies
شرکت:
Juniper SRX Objects & Policies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper Security Foundations
شرکت:
Juniper Security Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Investigating Junipers Junos CLI
شرکت:
Investigating Junipers Junos CLI
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Foundations Of Juniper Routing
شرکت:
Foundations Of Juniper Routing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲