وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Azure

Exam AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
شرکت:
Exam AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Exam AZ-400 Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions
شرکت:
Exam AZ-400 Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Quantum Computing Fundamentals
شرکت:
Quantum Computing Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Exam AZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions (Video)
شرکت:
Exam AZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions (Video)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Introduction to Microsoft Azure Compute
شرکت:
Introduction to Microsoft Azure Compute
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Introduction to DevSecOps on Azure
شرکت:
Introduction to DevSecOps on Azure
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
شرکت:
AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
SEC488 –  Cloud Security 2022
شرکت:
SEC488 – Cloud Security 2022
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
42 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Az-900 Microsoft Azure Fundamentals
شرکت:
Az-900 Microsoft Azure Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Azure DevOps Engineer Expert Online Training
شرکت:
Azure DevOps Engineer Expert Online Training
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Cloud Concepts and Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
شرکت:
Cloud Concepts and Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Azure DevOps With SourceTree Project Use Unreal Engine 5.1.1
شرکت:
Azure DevOps With SourceTree Project Use Unreal Engine 5.1.1
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Azure – Cloud Adoption Framework and The Landing Zones
شرکت:
Azure – Cloud Adoption Framework and The Landing Zones
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
AZ-900 exam questions and answers explained
شرکت:
AZ-900 exam questions and answers explained
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Azure Data Engineer Associate
شرکت:
Azure Data Engineer Associate
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Learning Azure Active Directory for Developers
شرکت:
Learning Azure Active Directory for Developers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Exam Tips: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (AZ-305)
Exam Tips: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (AZ-305)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
شرکت:
AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
AZ-140 Microsoft Certified Azure Virtual Desktop Specialty
شرکت:
AZ-140 Microsoft Certified Azure Virtual Desktop Specialty
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Terraform fundamentals on Azure [ Terraform Associate ]
شرکت:
Terraform fundamentals on Azure [ Terraform Associate ]
29,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Enterprise Infrastructure Automation with Terraform Cloud
شرکت:
Enterprise Infrastructure Automation with Terraform Cloud
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Azure Front Door
شرکت:
Azure Front Door
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Learn AKS Storage Infrastructure
شرکت:
Learn AKS Storage Infrastructure
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱