وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش React.js

React.js

ReactJS اساساً یک کتابخانه ی جاوا اسکریپت منبع باز است که برای ایجاد رابط کاربری مخصوص برای برنامه های یک صفحه استفاده می شود. این برای مدیریت لایه های نمایشی برای برنامه های وب و تلفن همراه استفاده می شود. React ابتدا توسط یک مهندس نرم افزاری برای فیس بوک یعنی Jordan Walke ساخته شد.

React به توسعه دهندگان اجازه می دهد برنامه های وب بزرگ را که می توانند داده ها را بدون بارگذاری مجدد صفحه تغییر دهند، ایجاد کنند. ری اکت می تواند با ترکیبی از دیگر کتابخانه ها یا چارچوب های جاوا اسکریپت مانند Angular JS در MVC استفاده شود.
در React، به جای استفاده از regular JavaScript برای قالب سازی، از JSX استفاده می کند. JSX یک جاوا اسکریپت ساده است که اجازه میدهد از کدهای html استفاده کنید. این کدها تبدیل به کدهای جاوا اسکریپت می شوند که آنها را React Framework می نامند.

React Simplified – Beginner
شرکت:
React Simplified – Beginner
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
React Simplified – Advanced
شرکت:
React Simplified – Advanced
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Professional React Native – 2023  Edition
شرکت:
Professional React Native – 2023 Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Next.js and React 18 Bootcamp | Build a Production Site
شرکت:
Next.js and React 18 Bootcamp | Build a Production Site
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
MERN Auth: Full-Stack MERN App Mastery
شرکت:
MERN Auth: Full-Stack MERN App Mastery
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Full Stack React with Next.js 13 NextAuth & Serverless API
شرکت:
Full Stack React with Next.js 13 NextAuth & Serverless API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 21 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Deploy a Production Machine Learning model with AWS & React
شرکت:
Deploy a Production Machine Learning model with AWS & React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
React: State Management
React: State Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Web Development Bootcamp 2023 HTML CSS JS React Node MongoDB
شرکت:
Web Development Bootcamp 2023 HTML CSS JS React Node MongoDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۴ شهریور ۱۴۰۲
React Native E-commerce App
شرکت:
React Native E-commerce App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
React Native: Beginner Practical Guide [2023]
شرکت:
React Native: Beginner Practical Guide [2023]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
MEAN Stack E-Commerce App: Angular, NX, PrimeNG [2023]
شرکت:
MEAN Stack E-Commerce App: Angular, NX, PrimeNG [2023]
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 4 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS
شرکت:
Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Full Stack Generative AI with AWS & React | Comprehensive
شرکت:
Full Stack Generative AI with AWS & React | Comprehensive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
React Router Training
شرکت:
React Router Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
ReactJs tutorial (2023 EDITION)
شرکت:
ReactJs tutorial (2023 EDITION)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
React Router (v6) – The Complete Guide
شرکت:
React Router (v6) – The Complete Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
React for Beginners – From HTML CSS & JavaScript to React.js
شرکت:
React for Beginners – From HTML CSS & JavaScript to React.js
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Learn and Build React Native app from Scratch for Beginners
شرکت:
Learn and Build React Native app from Scratch for Beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Advanced React: Design System, Design Patterns, Performance
شرکت:
Advanced React: Design System, Design Patterns, Performance
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Intermediate ReactJS Online Training
شرکت:
Intermediate ReactJS Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
The MERN Stack Blogify Project:  Web Development  [2023]
شرکت:
The MERN Stack Blogify Project: Web Development [2023]
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 24 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Tailwind CSS Agency Website with React and Framer Motion
شرکت:
Tailwind CSS Agency Website with React and Framer Motion
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲