وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش MySQL

MySQL

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS) است که امکان ذخیره سازی، جستجو، مرتب کردن و بازیابی داده ها را فراهم می کند. سرور MySQL به چندین کاربر اجازه استفاده همزمان از داده ها را می دهد و دسترسی افراد معتبر به داده ها را تسریع می کند. بنابراین MySQL یک سرور چند کاربره و چند ریسمانه است.

از جمله ویژگی های MySQL  می‌توان نکات زیر را بررسی کرد

کارائی بالا

هزینه پایین

سهولت پیکربندی و یادگیری

قابلیت حمل

در دسترس بودن کد اصلی

خدمات پشتیبانی مناسب

Learn My SQL Complete in 5 Days
شرکت:
Learn My SQL Complete in 5 Days
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Essential Sql – Join Together Now, Write Complex Queries
شرکت:
Essential Sql – Join Together Now, Write Complex Queries
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Getting Started With PHP And MySQL For Beginners
شرکت:
Getting Started With PHP And MySQL For Beginners
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 27 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
From Excel to SQL! :- Using Snowflake, Cloud Datawarehouse.
شرکت:
From Excel to SQL! :- Using Snowflake, Cloud Datawarehouse.
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
The SQL Ultimate Course: from Zero to Hero
شرکت:
The SQL Ultimate Course: from Zero to Hero
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
PHP with MySQL 2023: Build Real Estate Management System
شرکت:
PHP with MySQL 2023: Build Real Estate Management System
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 19 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Oracle SQL Complete from zero level
شرکت:
Oracle SQL Complete from zero level
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
SQL for Beginners: Zero to Hero By Ashish Gadpayle in Hindi
شرکت:
SQL for Beginners: Zero to Hero By Ashish Gadpayle in Hindi
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Azure Database for MySQL
Azure Database for MySQL
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
Change Data Capture (CDC) using Debezium for MySQL
شرکت:
Change Data Capture (CDC) using Debezium for MySQL
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
MySQL Fundamentals Part 2
شرکت:
MySQL Fundamentals Part 2
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
MySQL Fundamentals
شرکت:
MySQL Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
PHP with MySQL 2023: Build 7 PHP and MySQL Projects
شرکت:
PHP with MySQL 2023: Build 7 PHP and MySQL Projects
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 8 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Php mysql Development with Ajax & Modern JavaScript ES6
شرکت:
Php mysql Development with Ajax & Modern JavaScript ES6
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 1 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
MySQL – Statistics for Data Science & Business Analytics
شرکت:
MySQL – Statistics for Data Science & Business Analytics
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 21 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
EssentialSQL: Database Normalization Simplified
شرکت:
EssentialSQL: Database Normalization Simplified
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Build Complete 2023 PHP MySQL Food Ordering Ecommerce Store
شرکت:
Build Complete 2023 PHP MySQL Food Ordering Ecommerce Store
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
4-in-1 bundle: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL & Oracle SQL
شرکت:
4-in-1 bundle: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL & Oracle SQL
29,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Create a Registration and Login System with PHP and MySQL
شرکت:
Create a Registration and Login System with PHP and MySQL
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
PHP with MySQL 2022: Build a Complete Job Portal
شرکت:
PHP with MySQL 2022: Build a Complete Job Portal
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Build E-commerce Website Using PHP & MySql
شرکت:
Build E-commerce Website Using PHP & MySql
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 21 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
MySQL for Geospatial Applications
شرکت:
MySQL for Geospatial Applications
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱