وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft SQL

Microsoft SQL

Microsoft SQL Server یک بانک اطلاعاتی از نوع دیتابیس های رابطه ای یا Relational Database می باشد که توسط توسط کمپانی Microsoft ارایه شده و وظیفه اصلی آن ذخیره و بازیابی اطلاعات بر اساس درخواست نرم افزارهای دیگر میباشد. این نرم افزار دارای نسخه های بسیار متنوع و متناسب با مخاطبان متفاوت و محیط های کار مختلف

( از نرم افزارهای کوچک که اطلاعات در ماشین لوکال خود ذخیره می کنند تا میلیون ها کاربر و ماشین که احتیاج به دستیابی به اطلاعات از طریق شبکه به طور همزمان دارند.)

همانطور که نام این نرم افزار مشخص می باشد از زبان های Query مانند T-SQL و ANSI SQL استفاده می کند.

Essential Sql – Join Together Now, Write Complex Queries
شرکت:
Essential Sql – Join Together Now, Write Complex Queries
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
From Excel to SQL! :- Using Snowflake, Cloud Datawarehouse.
شرکت:
From Excel to SQL! :- Using Snowflake, Cloud Datawarehouse.
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Programming SQL Server Database Stored Procedures
شرکت:
Programming SQL Server Database Stored Procedures
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learning Microsoft SQL Server 2022
Learning Microsoft SQL Server 2022
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
The SQL Ultimate Course: from Zero to Hero
شرکت:
The SQL Ultimate Course: from Zero to Hero
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Oracle SQL Complete from zero level
شرکت:
Oracle SQL Complete from zero level
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
SQL for Beginners: Zero to Hero By Ashish Gadpayle in Hindi
شرکت:
SQL for Beginners: Zero to Hero By Ashish Gadpayle in Hindi
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Collection with PowerUpSQL
شرکت:
Collection with PowerUpSQL
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
27 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
The Complete Dummies Guide for SQL with Microsoft SQL Server
شرکت:
The Complete Dummies Guide for SQL with Microsoft SQL Server
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
SQL For Product Managers
شرکت:
SQL For Product Managers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
SQL Server 2022 Database Administration Essential Training
شرکت:
SQL Server 2022 Database Administration Essential Training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft SQL for beginners : Perform CRUD Operations
شرکت:
Microsoft SQL for beginners : Perform CRUD Operations
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
EssentialSQL: Database Normalization Simplified
شرکت:
EssentialSQL: Database Normalization Simplified
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
EssentialSQL: Master Data Modeling & Relational Data Design
شرکت:
EssentialSQL: Master Data Modeling & Relational Data Design
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Developing ETL Solutions with  SSIS for beginners
شرکت:
Developing ETL Solutions with SSIS for beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Data Analyst-Python/ETL/SSIS/SSRS/SSAS/Microsoft SQL/PowerBI
شرکت:
Data Analyst-Python/ETL/SSIS/SSRS/SSAS/Microsoft SQL/PowerBI
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Advanced SQL – PostgreSQL /SQL Server/Functions/Triggers/etc
شرکت:
Advanced SQL – PostgreSQL /SQL Server/Functions/Triggers/etc
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
SQL Masterclass – For Data Science
شرکت:
SQL Masterclass – For Data Science
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Deploying SQL Server Containers in Microsoft Azure
شرکت:
Deploying SQL Server Containers in Microsoft Azure
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Intermediate SQL: Data Reporting and Analysis
Intermediate SQL: Data Reporting and Analysis
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
SQL for Data Analysis using PostgreSQL for Beginners
شرکت:
SQL for Data Analysis using PostgreSQL for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
ProxySQL Course | HandsOn ProxySQL Tutorial Master Class
شرکت:
ProxySQL Course | HandsOn ProxySQL Tutorial Master Class
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱