وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Apache Spark

Mastering Databricks SQL Warehouse and Spark SQL
شرکت:
Mastering Databricks SQL Warehouse and Spark SQL
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 28 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Data Engineering with Spark Databricks Delta Lake Lakehouse
شرکت:
Data Engineering with Spark Databricks Delta Lake Lakehouse
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Apache Spark and Scala
شرکت:
Apache Spark and Scala
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Stream processing frameworks for big data: the internals
شرکت:
Stream processing frameworks for big data: the internals
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Learn Apache Spark and Scala from Scratch
شرکت:
Learn Apache Spark and Scala from Scratch
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Databricks Certified Associate Developer for Apache Spark
شرکت:
Databricks Certified Associate Developer for Apache Spark
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Big Data with Apache Spark 3 and Python: From Zero to Expert
شرکت:
Big Data with Apache Spark 3 and Python: From Zero to Expert
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Azure Databricks and Spark SQL (Python)
شرکت:
Azure Databricks and Spark SQL (Python)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
برنامه نویسی PySpark
شرکت:
برنامه نویسی PySpark
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
Spark و Python برای داده های بزرگ با Pyspark
شرکت:
Spark و Python برای داده های بزرگ با Pyspark
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۱
مسلط شدن بر PySpark 2022
شرکت:
مسلط شدن بر PySpark 2022
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
پردازش داده های Covid-19 با Apache Spark
شرکت:
پردازش داده های Covid-19 با Apache Spark
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱