وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش MongoDB

Create Facebook Clone Using MERN Stack
شرکت:
Create Facebook Clone Using MERN Stack
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
NodeJS E-commerce API Dev: Build w/ MongoDB, Mongoose 2023
شرکت:
NodeJS E-commerce API Dev: Build w/ MongoDB, Mongoose 2023
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack with Project
شرکت:
MERN Stack with Project
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Build an AI Web App with OpenAI’s GPT-3: Full SaaS Tutorial
شرکت:
Build an AI Web App with OpenAI’s GPT-3: Full SaaS Tutorial
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Master the MongoDB Aggregation Pipeline
Master the MongoDB Aggregation Pipeline
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Movie Tickets Booking App 2023
شرکت:
MERN Stack Movie Tickets Booking App 2023
29,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Build an e-commerce app with React and Chakra UI MERN [2023]
شرکت:
Build an e-commerce app with React and Chakra UI MERN [2023]
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learning MongoDB
Learning MongoDB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with NestJS, MongoDB and SolidJs
شرکت:
Build A TodoList with NestJS, MongoDB and SolidJs
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with NestJS, MongoDB and Electron Vue
شرکت:
Build A TodoList with NestJS, MongoDB and Electron Vue
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Real-Time  Blogger App – React ,Node ,Socket IO
شرکت:
MERN Stack Real-Time Blogger App – React ,Node ,Socket IO
29,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Real Time Chat App – React , Node , Socket IO
شرکت:
MERN Stack Real Time Chat App – React , Node , Socket IO
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Masterclass For Blog Application
شرکت:
MERN Stack Masterclass For Blog Application
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
MongoDB – The Ultimate Administration and Developer’s Guide
شرکت:
MongoDB – The Ultimate Administration and Developer’s Guide
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت و 11 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
MongoDB Code Challenges
MongoDB Code Challenges
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
JWT Authentication using MERN Stack
شرکت:
JWT Authentication using MERN Stack
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Advanced MERN Stack Authentication
شرکت:
Advanced MERN Stack Authentication
29,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
The MERN masterclass: A course in fullstack Javascript
شرکت:
The MERN masterclass: A course in fullstack Javascript
34,900 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 17 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
MERN Stack Advanced Project: A Movie Booking System (2023)
شرکت:
MERN Stack Advanced Project: A Movie Booking System (2023)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Advanced MongoDB Code Challenges
Advanced MongoDB Code Challenges
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Introduction to MongoDB
Introduction to MongoDB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱