وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Substance Painter

Japanese Animation Tools With Substance Tools
شرکت:
Japanese Animation Tools With Substance Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Making A CGI Sci-Fi Short Film – DEEP (2022) with Gao Zihan
شرکت:
Making A CGI Sci-Fi Short Film – DEEP (2022) with Gao Zihan
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Substance Painter to Unreal Engine 5 Masterclass by 3D Tudor
شرکت:
Substance Painter to Unreal Engine 5 Masterclass by 3D Tudor
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Substance Painter Beginners Guide To 3D Game Texturing
شرکت:
Substance Painter Beginners Guide To 3D Game Texturing
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Ultimate Weapons Masterclass
شرکت:
Ultimate Weapons Masterclass
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
The Blender and Substance Texturing Workflow
شرکت:
The Blender and Substance Texturing Workflow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Substance Painter Beginner’s Guide to Game Texturing
شرکت:
Substance Painter Beginner’s Guide to Game Texturing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Sci-fi Character Armor – Blender and Substance Painter
شرکت:
Sci-fi Character Armor – Blender and Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Create a Victorian Room with Blender and Substance Painter
شرکت:
Create a Victorian Room with Blender and Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Create a 3D game asset in Blender & Substance Painter
شرکت:
Create a 3D game asset in Blender & Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
NEW! Complete Guide to Substance Painter 2022
شرکت:
NEW! Complete Guide to Substance Painter 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 9 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Creating Stylized Characters For Production
شرکت:
Creating Stylized Characters For Production
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Stylized Fantasy Prop Tutorial
شرکت:
Stylized Fantasy Prop Tutorial
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
How to Texture Stylized Rocks in Substance Painter
شرکت:
How to Texture Stylized Rocks in Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Substance Masters Vol.5
شرکت:
Substance Masters Vol.5
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Military Prop Creation Francois Larrieu
شرکت:
Military Prop Creation Francois Larrieu
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
3D Character Creation for animation in Blender & Substance Painter
شرکت:
3D Character Creation for animation in Blender & Substance Painter
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Handpainting Skin Textures in Substance Painter
شرکت:
Handpainting Skin Textures in Substance Painter
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Character Face Texturing in Substance Painter
شرکت:
Character Face Texturing in Substance Painter
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۲
Advanced Texturing in Substance Painter
شرکت:
Advanced Texturing in Substance Painter
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Game Asset Workflow (Blender, Substance Painter, Unreal)
شرکت:
Game Asset Workflow (Blender, Substance Painter, Unreal)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Create a 3D game asset in Blender & Substance Painter
شرکت:
Create a 3D game asset in Blender & Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
ساخت نرمال مپ ها در Substance Painter
شرکت:
ساخت نرمال مپ ها در Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ آبان ۱۴۰۱