وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Substance Painter

Stylized Fantasy Prop Tutorial
شرکت:
Stylized Fantasy Prop Tutorial
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
How to Texture Stylized Rocks in Substance Painter
شرکت:
How to Texture Stylized Rocks in Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Substance Masters Vol.5
شرکت:
Substance Masters Vol.5
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Military Prop Creation Francois Larrieu
شرکت:
Military Prop Creation Francois Larrieu
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
3D Character Creation for animation in Blender & Substance Painter
شرکت:
3D Character Creation for animation in Blender & Substance Painter
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Handpainting Skin Textures in Substance Painter
شرکت:
Handpainting Skin Textures in Substance Painter
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Character Face Texturing in Substance Painter
شرکت:
Character Face Texturing in Substance Painter
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۲
Advanced Texturing in Substance Painter
شرکت:
Advanced Texturing in Substance Painter
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Game Asset Workflow (Blender, Substance Painter, Unreal)
شرکت:
Game Asset Workflow (Blender, Substance Painter, Unreal)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Create a 3D game asset in Blender & Substance Painter
شرکت:
Create a 3D game asset in Blender & Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Blender & Substance: Modeling and texturing videogame props
شرکت:
Blender & Substance: Modeling and texturing videogame props
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
ساخت نرمال مپ ها در Substance Painter
شرکت:
ساخت نرمال مپ ها در Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ آبان ۱۴۰۱
ساخت ماتریال ها در Substance Painter
شرکت:
ساخت ماتریال ها در Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ آبان ۱۴۰۱
ساخت مدل های مورد نیاز بازی ها با Maya, Substance
شرکت:
ساخت مدل های مورد نیاز بازی ها با Maya, Substance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 21 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
یادگیری کامل نرم افزار Substance Painter
شرکت:
یادگیری کامل نرم افزار Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
کورس کامل Substance Painter برای همه سطوح کاربران
شرکت:
کورس کامل Substance Painter برای همه سطوح کاربران
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل Substance Painter 2022
شرکت:
کورس یادگیری کامل Substance Painter 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 9 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱