وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Cinema4D

Motion Pro
شرکت:
Motion Pro
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 12 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Motion Beast 2
شرکت:
Motion Beast 2
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
3D Motion Beast
شرکت:
3D Motion Beast
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 29 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Demystify Redshift Materials in C4D
شرکت:
Demystify Redshift Materials in C4D
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 12 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Create Fun Island with Cinema 4D Without plugins
شرکت:
Create Fun Island with Cinema 4D Without plugins
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Cinema 4D MasterClass: Master Modelling using Splines
شرکت:
Cinema 4D MasterClass: Master Modelling using Splines
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 19 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
3D Character Design Partymaker
شرکت:
3D Character Design Partymaker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
2D to 3D with Cinema 4D
شرکت:
2D to 3D with Cinema 4D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
GreyscaleGorilla – Next Level Mograph – Procedural Systems in Cinema 4D
شرکت:
GreyscaleGorilla – Next Level Mograph – Procedural Systems in Cinema 4D
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Creating Hyper Realistic Renders (2022)
شرکت:
Creating Hyper Realistic Renders (2022)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Cinema 4D Masterclass Creating Ice Cream Product
شرکت:
Cinema 4D Masterclass Creating Ice Cream Product
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Learn Cinema 4d From Scratch : From Beginner To Advanced
شرکت:
Learn Cinema 4d From Scratch : From Beginner To Advanced
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 29 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Creating a Cyberpunk City with C4D (2020) with Job Menting
شرکت:
Creating a Cyberpunk City with C4D (2020) with Job Menting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
3D Character Creation in Cinema 4D: Modeling a Spider Robot
شرکت:
3D Character Creation in Cinema 4D: Modeling a Spider Robot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 4 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Creating Sci-fi Keyframe Concept Art
شرکت:
Creating Sci-fi Keyframe Concept Art
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Learn to Animate Particles with X-Particles and Redshift
شرکت:
Learn to Animate Particles with X-Particles and Redshift
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Intro to X-Particles 4: Creating Abstract Images in Cinema 4D R26
شرکت:
Intro to X-Particles 4: Creating Abstract Images in Cinema 4D R26
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
The Ultimate Introduction to Redshift 3 and 3.5 For Cinema 4D
شرکت:
The Ultimate Introduction to Redshift 3 and 3.5 For Cinema 4D
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 4 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
The Ultimate Introduction to Arnold 6 and 7 for Cinema 4D
شرکت:
The Ultimate Introduction to Arnold 6 and 7 for Cinema 4D
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 27 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Cinema 4D : Create a 3D Laptop Promo |  After Effects , 4D
شرکت:
Cinema 4D : Create a 3D Laptop Promo | After Effects , 4D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Create a perfume bottle in Cinema 4D
شرکت:
Create a perfume bottle in Cinema 4D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
CINEMA 4D UV Mapping Fundamentals
شرکت:
CINEMA 4D UV Mapping Fundamentals
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Woodwork and Furniture Design with Cinema 4D
شرکت:
Woodwork and Furniture Design with Cinema 4D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 29 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱