وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Cisco CCNA

Mastering the Cisco Meraki MX – Updated Nov 2023
شرکت:
Mastering the Cisco Meraki MX – Updated Nov 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Cisco Certified Support Technician (CCST): Cybersecurity
شرکت:
Cisco Certified Support Technician (CCST): Cybersecurity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 11 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
CCNA 200-301 Mock Labs: Hands-On Practice
شرکت:
CCNA 200-301 Mock Labs: Hands-On Practice
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
MPLS Fundamentals | Sample Lab Study
شرکت:
MPLS Fundamentals | Sample Lab Study
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Cisco Webex Calling Migration and Configuration
شرکت:
Cisco Webex Calling Migration and Configuration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Cisco CCNA (200-301) Master Class
شرکت:
Cisco CCNA (200-301) Master Class
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 9 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Learn about VOIP scams(Real time work) Data Loss Prevention
شرکت:
Learn about VOIP scams(Real time work) Data Loss Prevention
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
NetworkDoJo – CCIE Wireless
شرکت:
NetworkDoJo – CCIE Wireless
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
103 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Cisco ISE 3.0 Video Bundle
شرکت:
Cisco ISE 3.0 Video Bundle
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Cisco 9800 WLC (Basic) Video Bundle
شرکت:
Cisco 9800 WLC (Basic) Video Bundle
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Cisco 9800 WLC (Advanced) Video Bundle
شرکت:
Cisco 9800 WLC (Advanced) Video Bundle
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 24 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Fortinet NSE7 SD-WAN
شرکت:
Fortinet NSE7 SD-WAN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 14 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
MPLS for Network Engineers
شرکت:
MPLS for Network Engineers
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Deploying Cisco Express Way and Cisco Meeting Server
شرکت:
Deploying Cisco Express Way and Cisco Meeting Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
The Complete Course of Cisco Meraki 2023
شرکت:
The Complete Course of Cisco Meraki 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Fortinet NSE7 SD-WAN Training
شرکت:
Fortinet NSE7 SD-WAN Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Cisco Meraki MX Deep Dive
شرکت:
Cisco Meraki MX Deep Dive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Cisco ISE
شرکت:
Cisco ISE
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
WAN Technology Overview & Design Principles
شرکت:
WAN Technology Overview & Design Principles
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 15 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
RouterSwitch Security
شرکت:
RouterSwitch Security
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Practical Design for Enterprise IP Routing
شرکت:
Practical Design for Enterprise IP Routing
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Implementing Arista EOS for Cisco Engineers
شرکت:
Implementing Arista EOS for Cisco Engineers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Implementing & Troubleshooting EIGRP
شرکت:
Implementing & Troubleshooting EIGRP
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲