وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش RedHat

Package Management on Red Hat Linux with DNF and RPM
شرکت:
Package Management on Red Hat Linux with DNF and RPM
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
RHEL 8: Managing Security
شرکت:
RHEL 8: Managing Security
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Managing Users and Groups
شرکت:
RHEL 8: Managing Users and Groups
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Managing Networking
شرکت:
RHEL 8: Managing Networking
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Deploying, Configuring and Maintaining Systems
شرکت:
RHEL 8: Deploying, Configuring and Maintaining Systems
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Creating and Configuring File Systems
شرکت:
RHEL 8: Creating and Configuring File Systems
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Configuring Local Storage
شرکت:
RHEL 8: Configuring Local Storage
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Operating Running Systems
شرکت:
RHEL 8: Operating Running Systems
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Creating Shell Scripts
شرکت:
RHEL 8: Creating Shell Scripts
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Using Essential Tools
شرکت:
RHEL 8: Using Essential Tools
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Using Essential Tools
شرکت:
RHEL 8: Using Essential Tools
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
RHEL 8: Operating Running Systems
شرکت:
RHEL 8: Operating Running Systems
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
RHEL 8: Managing Users and Groups
شرکت:
RHEL 8: Managing Users and Groups
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
RHEL 8: Managing Security
شرکت:
RHEL 8: Managing Security
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
RHEL 8: Managing Networking
شرکت:
RHEL 8: Managing Networking
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
RHEL 8: Deploying, Configuring and Maintaining Systems
شرکت:
RHEL 8: Deploying, Configuring and Maintaining Systems
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
RHEL 8: Creating Shell Scripts
شرکت:
RHEL 8: Creating Shell Scripts
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
RHEL 8: Creating and Configuring File Systems
شرکت:
RHEL 8: Creating and Configuring File Systems
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
RHEL 8: Configuring Local Storage
شرکت:
RHEL 8: Configuring Local Storage
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
RHCSA for Red Hat OpenStack – Using OpenStack (Storage and Orchestration)
شرکت:
RHCSA for Red Hat OpenStack – Using OpenStack (Storage and Orchestration)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Deploying Applications to Red Hat OpenShift Container Platform
شرکت:
Deploying Applications to Red Hat OpenShift Container Platform
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
19 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Linux Redhat System Administration I – SA1 (RHEL8)
شرکت:
Linux Redhat System Administration I – SA1 (RHEL8)
24,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 23 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱