وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Wireshark

Wireshark

Wireshark ابزاری است  قدرتمند در تحلیل و آنالیز ترافیک و پروتکل های شبکه. به کمک Wireshark می توانیم ترافیک شبکه را Capture کنیم و درون ترافیک های در حال Capture شدن، به جستجو بپردازیم. Wireshark را می توان بر روی پلتفرم های Windows، OS X، Linux و UNIX اجر کرد.ازWireshark برای Troubleshooting و خطایابی در شبکه،تست مشکلات امنیتی، تجزیه و تحلیل و توسعه پروتکل ها، انجام عملیات هک و آموزش شبکه و امنیت میتوانیم استفاده کنیم.

Wireshark 101 Packet Analysis Essentials
شرکت:
Wireshark 101 Packet Analysis Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Advanced Cyber Defense Analysis with Wireshark
شرکت:
Advanced Cyber Defense Analysis with Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Indicators of Attacks by Wireshark by Ali Meshal
شرکت:
Indicators of Attacks by Wireshark by Ali Meshal
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering TCP Analysis with Wireshark
شرکت:
Mastering TCP Analysis with Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Using Wireshark for traffic analysis in digital substations
شرکت:
Using Wireshark for traffic analysis in digital substations
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Analyzing and Decrypting TLS with Wireshark
شرکت:
Analyzing and Decrypting TLS with Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tutorialspoint –  Indicators Of Attacks By Wireshark 2022
شرکت:
Tutorialspoint – Indicators Of Attacks By Wireshark 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Troubleshooting with Wireshark- Analyzing and Decrypting TLS Traffic in Wireshark
شرکت:
Troubleshooting with Wireshark- Analyzing and Decrypting TLS Traffic in Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Advanced Cyber Defense Analysis with Wireshark
شرکت:
Advanced Cyber Defense Analysis with Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Identify Common Cyber Network Attacks with Wireshark
شرکت:
Identify Common Cyber Network Attacks with Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Wireshark Packet Analysis || Ultimate Training ||
شرکت:
Wireshark Packet Analysis || Ultimate Training ||
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Wireshark Traffic Analysis: Customizing the Interface, ARP, ICMP, and DNS
شرکت:
Wireshark Traffic Analysis: Customizing the Interface, ARP, ICMP, and DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Wireshark Configuration for Cyber Security Analysis
شرکت:
Wireshark Configuration for Cyber Security Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Visualizing Network Traffic with Wireshark
شرکت:
Visualizing Network Traffic with Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Using Wireshark Command Line Tools
شرکت:
Using Wireshark Command Line Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Using Intermediate Wireshark 3 Features
شرکت:
Using Intermediate Wireshark 3 Features
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Troubleshooting Slow Networks with Wireshark
شرکت:
Troubleshooting Slow Networks with Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Getting Started with Wireshark
شرکت:
Getting Started with Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Getting Started with Packet Analysis
شرکت:
Getting Started with Packet Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Foundational TCP Analysis with Wireshark
شرکت:
Foundational TCP Analysis with Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Analyzing Network Protocols with Wireshark
شرکت:
Analyzing Network Protocols with Wireshark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
The Ultimate Wireshark Training Course: Hands-On!
شرکت:
The Ultimate Wireshark Training Course: Hands-On!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Wireshark: Advanced Tools and Techniques
Wireshark: Advanced Tools and Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱