وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Udemy

Unity 2D RPG: Complete Combat System
شرکت:
Unity 2D RPG: Complete Combat System
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
شرکت:
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Umbraco v11: Advanced Course
شرکت:
Umbraco v11: Advanced Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 28 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate Graphic Design Masterclass!- Guide to Great Design!
شرکت:
Ultimate Graphic Design Masterclass!- Guide to Great Design!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate Front-End Bootcamp: CSS, Bootstrap, JQ, JS, React
شرکت:
Ultimate Front-End Bootcamp: CSS, Bootstrap, JQ, JS, React
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate Electrical Power System Engineering Masterclass
شرکت:
Ultimate Electrical Power System Engineering Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate C# Masterclass for 2023
شرکت:
Ultimate C# Masterclass for 2023
53,700 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
UIKit and SwiftUI Integration Essentials: 1 Hour Course
شرکت:
UIKit and SwiftUI Integration Essentials: 1 Hour Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
BotNet BootCamp – Types, Architectures,  Attacks and Defense
شرکت:
BotNet BootCamp – Types, Architectures, Attacks and Defense
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Twitter Clone with Flutter, Appwrite & Riverpod – Full Guide
شرکت:
Twitter Clone with Flutter, Appwrite & Riverpod – Full Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Concurrency in Modern C++ : Crash Course ( including C++20 )
شرکت:
Concurrency in Modern C++ : Crash Course ( including C++20 )
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
TryHackMe- Fun Way to Learn Ethical Hacking & Cyber Security
شرکت:
TryHackMe- Fun Way to Learn Ethical Hacking & Cyber Security
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Trigonometry for Anyone Studying UK A Level Year 1 Pure Math
شرکت:
Trigonometry for Anyone Studying UK A Level Year 1 Pure Math
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Transform Your Spreadsheets with OpenAI API and Apps Script
شرکت:
Transform Your Spreadsheets with OpenAI API and Apps Script
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tradingview – How To Use Trading View For Trading & Charting
شرکت:
Tradingview – How To Use Trading View For Trading & Charting
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Trading through Technical Analysis for Beginners
شرکت:
Trading through Technical Analysis for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Trade Stocks Like a Pro: The Ultimate Crash Course!
شرکت:
Trade Stocks Like a Pro: The Ultimate Crash Course!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 4 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tracking Cryptocurrency Price Data with Python
شرکت:
Tracking Cryptocurrency Price Data with Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
TOEFL iBT Strategies and Tips To Help You Score Higher 2023!
شرکت:
TOEFL iBT Strategies and Tips To Help You Score Higher 2023!
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Time management for work: be more effective & productive
شرکت:
Time management for work: be more effective & productive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
20+ Productivity & Time Management Tips For Busy People
شرکت:
20+ Productivity & Time Management Tips For Busy People
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲