وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Amazon Web Service

Amazon Web Service

وب‌سرویس‌های آمازون یا خدمات وب آمازون (Amazon Web Services) مجموعه‌ای از خدمات (وب سرویس) هستند که شرکت آمازون بر روی بستر ابر خود و از طریق اینترنت به عموم عرضه می‌کند. این سرویس‌ها زیرساختهای فناوری اطلاعات را به صورت سرویس‌های انعطاف‌پذیر به مشتریان اجاره می‌دهد.این سرویس‌ها شامل سرویس‌های محاسباتی و رایانشی(EC2)، ذخیره‌سازی (S3)، تحویل محتوا، پایگاه داده، تجارت الکترونیک، پرداخت و صدور صورتحساب و موارد دیگری می‌شود. AWS راهکارهایی ارائه می کند که به کسب و کار های کوچک یاری می دهد تا با روش های بسیار رایج به سرعت شروع به کار بکنند و پیشرفت سریعی هم داشته باشند .درواقع،اغلب بیش ازیک راه برای پیاده سازی یک راه حل ویژه وجوددارد . در صفحات وب لیست کوتاهی از پر کاربرد ترین اجزای استفاده شده توسط کاربران ارائه شده است و این فقط به این خاطر است که به کاربران در به دست آوردن درک بهتری ازAWSکمک شود .

Terraform Deep Dive
شرکت:
Terraform Deep Dive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Building a PWA with ASP.NET Core 6 Blazor
شرکت:
Building a PWA with ASP.NET Core 6 Blazor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Practical MLOps for Data Scientists & DevOps Engineers – AWS
شرکت:
Practical MLOps for Data Scientists & DevOps Engineers – AWS
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Hands-on with Terraform: Master Infrastructure Automation
شرکت:
Hands-on with Terraform: Master Infrastructure Automation
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Deploy a Production Machine Learning model with AWS & React
شرکت:
Deploy a Production Machine Learning model with AWS & React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
AWS Certified Solutions Architect Associate | WARP 9
شرکت:
AWS Certified Solutions Architect Associate | WARP 9
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
AWS Beginner to Advance Guide
شرکت:
AWS Beginner to Advance Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Introduction to AWS Threat Detection
Introduction to AWS Threat Detection
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Cloud Computing for Business Leaders
Cloud Computing for Business Leaders
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
AWS for Developers: Amazon Amplify Studio
AWS for Developers: Amazon Amplify Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Mastering Multicloud and Hybrid Cloud: Strategy & Execution
شرکت:
Mastering Multicloud and Hybrid Cloud: Strategy & Execution
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Learn automating AWS infrastructure by Terraform, CICD, K3S
شرکت:
Learn automating AWS infrastructure by Terraform, CICD, K3S
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
GO on AWS – Coding, Serverless and Infrastructure as Code
شرکت:
GO on AWS – Coding, Serverless and Infrastructure as Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 13 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Full Stack Generative AI with AWS & React | Comprehensive
شرکت:
Full Stack Generative AI with AWS & React | Comprehensive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
AWS Basics: An Introduction to Amazon Web Services
شرکت:
AWS Basics: An Introduction to Amazon Web Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Amazon S3 Deep Dive: The Ultimate Guide to AWS Cloud Storage
شرکت:
Amazon S3 Deep Dive: The Ultimate Guide to AWS Cloud Storage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Serverless Framework for AWS Stack Deployment(with Dynamodb)
شرکت:
Serverless Framework for AWS Stack Deployment(with Dynamodb)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 10 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to AWS Security
شرکت:
Introduction to AWS Security
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Adopting AWS the Modern way with Serverless
شرکت:
Adopting AWS the Modern way with Serverless
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Amazon KDP Niche Research Mastery (Kindle Direct Publishing)
شرکت:
Amazon KDP Niche Research Mastery (Kindle Direct Publishing)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Amazon KDP : How Create Low and No Content Amazon KDP Books
شرکت:
Amazon KDP : How Create Low and No Content Amazon KDP Books
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Project: Terraform with Jenkins for AWS 3-Tier deployment
شرکت:
Project: Terraform with Jenkins for AWS 3-Tier deployment
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Designing large-scale AWS networks
شرکت:
Designing large-scale AWS networks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲