وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش PowerShell

PowerShell scripting for the absolute beginners – Hands-on
شرکت:
PowerShell scripting for the absolute beginners – Hands-on
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 25 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Learning Azure Process Automation using PowerShell
شرکت:
Learning Azure Process Automation using PowerShell
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
PowerShell: Securing Windows Environments
PowerShell: Securing Windows Environments
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learning PowerShell
Learning PowerShell
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Working with Data in PowerShell
شرکت:
Working with Data in PowerShell
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Working Smarter with PowerShell Background Jobs
شرکت:
Working Smarter with PowerShell Background Jobs
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Your First Day with Windows PowerShell
شرکت:
Your First Day with Windows PowerShell
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Windows PowerShell on the Network
شرکت:
Windows PowerShell on the Network
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Putting Windows PowerShell to Work
شرکت:
Putting Windows PowerShell to Work
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 7 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
PowerShell: Getting Started
شرکت:
PowerShell: Getting Started
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Automation with Windows PowerShell Scripts
شرکت:
Automation with Windows PowerShell Scripts
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Remote Management with PowerShell
شرکت:
Remote Management with PowerShell
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Exfiltration with Powershell-RAT
شرکت:
Exfiltration with Powershell-RAT
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
21 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Collection with PowerSploit
شرکت:
Collection with PowerSploit
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Lateral Movement with PsExec
شرکت:
Lateral Movement with PsExec
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Persistence with Empire
شرکت:
Persistence with Empire
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Putting PowerShell to Work
شرکت:
Putting PowerShell to Work
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
PowerShell Playbook: Automating Active Directory
شرکت:
PowerShell Playbook: Automating Active Directory
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Managing Computers with PowerShell and CIM
شرکت:
Managing Computers with PowerShell and CIM
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Leveraging PowerShell Providers and PSDrives
شرکت:
Leveraging PowerShell Providers and PSDrives
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Learning the PowerShell Language
شرکت:
Learning the PowerShell Language
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Installing and Running PowerShell
شرکت:
Installing and Running PowerShell
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Getting Started with PowerShell Scripting
شرکت:
Getting Started with PowerShell Scripting
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Formatting Data in PowerShell
شرکت:
Formatting Data in PowerShell
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱