وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش PowerShell

PowerShell for Systems Engineers
شرکت:
PowerShell for Systems Engineers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Azure PowerShell: Automate Azure Administration
شرکت:
Mastering Azure PowerShell: Automate Azure Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
PowerShell scripting for absolute beginners
شرکت:
PowerShell scripting for absolute beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
PowerShell Advanced
شرکت:
PowerShell Advanced
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Introduction to Windows PowerShell 5.1
شرکت:
Introduction to Windows PowerShell 5.1
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
AWS PowerShell Automation: Management & Governance Services Online Training
شرکت:
AWS PowerShell Automation: Management & Governance Services Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 3 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Deploying your first infrastructure in Azure with Powershell
شرکت:
Deploying your first infrastructure in Azure with Powershell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
PowerShell For HTML or Health Check Report for SQL DBA Task
شرکت:
PowerShell For HTML or Health Check Report for SQL DBA Task
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 20 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering PowerShell From Scratch to Advanced
شرکت:
Mastering PowerShell From Scratch to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Practical Automation with PowerShell, Video Edition
شرکت:
Practical Automation with PowerShell, Video Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Windows Server Administration Fundamentals Using PowerShell
شرکت:
Windows Server Administration Fundamentals Using PowerShell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Windows CMD  & Powershell Essential
شرکت:
Windows CMD & Powershell Essential
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
AWS PowerShell Automation Compute and AWS EC2
شرکت:
AWS PowerShell Automation Compute and AWS EC2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 17 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Azure Powershell A BeginnerS Guide
شرکت:
Azure Powershell A BeginnerS Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Advanced PowerShell: Automating Active Directory Administration
Advanced PowerShell: Automating Active Directory Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Script Your Way to Success: PowerShell Basics
شرکت:
Script Your Way to Success: PowerShell Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Learn PowerShell Scripting
شرکت:
Learn PowerShell Scripting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
PowerShell: Automating IT Administration
PowerShell: Automating IT Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Azure PowerShell The Ultimate Beginners Course
شرکت:
Azure PowerShell The Ultimate Beginners Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 14 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Post Exploitation with PowerShell
شرکت:
Post Exploitation with PowerShell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
PowerShell for Exchange Administration
PowerShell for Exchange Administration
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
PowerShell Scripting and Automation for SQL Server DBA
شرکت:
PowerShell Scripting and Automation for SQL Server DBA
53,700 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Powershell and Windows Server: 26+ Hours Bootcamp with Labs
شرکت:
Powershell and Windows Server: 26+ Hours Bootcamp with Labs
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Live Response and Forensics with PowerShell
شرکت:
Live Response and Forensics with PowerShell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲