وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش PowerShell

Azure PowerShell The Ultimate Beginners Course
شرکت:
Azure PowerShell The Ultimate Beginners Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 14 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Post Exploitation with PowerShell
شرکت:
Post Exploitation with PowerShell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
PowerShell for Exchange Administration
PowerShell for Exchange Administration
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
PowerShell Scripting and Automation for SQL Server DBA
شرکت:
PowerShell Scripting and Automation for SQL Server DBA
53,700 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Powershell and Windows Server: 26+ Hours Bootcamp with Labs
شرکت:
Powershell and Windows Server: 26+ Hours Bootcamp with Labs
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Live Response and Forensics with PowerShell
شرکت:
Live Response and Forensics with PowerShell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Threat Hunt with PowerShell
شرکت:
Threat Hunt with PowerShell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Managing with Windows PowerShell Remoting
شرکت:
Managing with Windows PowerShell Remoting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Linux Commands and Windows Powershell Commands in same time
شرکت:
Linux Commands and Windows Powershell Commands in same time
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 21 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Powershell and Windows Server: 26+ Hours Bootcamp with Labs
شرکت:
Powershell and Windows Server: 26+ Hours Bootcamp with Labs
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Putting Windows PowerShell to Work
شرکت:
Putting Windows PowerShell to Work
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Exfiltration with Powershell-RAT
شرکت:
Exfiltration with Powershell-RAT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Command and Control with PoshC2
شرکت:
Command and Control with PoshC2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Command and Control with Empire
شرکت:
Command and Control with Empire
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Collection with PowerUpSQL
شرکت:
Collection with PowerUpSQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Collection with PowerSploit
شرکت:
Collection with PowerSploit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lateral Movement with CrackMapExec
شرکت:
Lateral Movement with CrackMapExec
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lateral Movement with WMIOps
شرکت:
Lateral Movement with WMIOps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lateral Movement with PsExec
شرکت:
Lateral Movement with PsExec
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Extending PowerShell
شرکت:
Extending PowerShell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Getting Started with PowerShell Scripting
شرکت:
Getting Started with PowerShell Scripting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Formatting Data in PowerShell
شرکت:
Formatting Data in PowerShell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Working with Data in PowerShell
شرکت:
Working with Data in PowerShell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Managing Computers with PowerShell and CIM
شرکت:
Managing Computers with PowerShell and CIM
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲