وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش زبان

English for Information Technology (IT)
شرکت:
English for Information Technology (IT)
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete English Course: Speak English Fluently (New Method)
شرکت:
Complete English Course: Speak English Fluently (New Method)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
English Language: Master pronunciation to improve speaking
شرکت:
English Language: Master pronunciation to improve speaking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
25 Days to Business English
شرکت:
25 Days to Business English
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Prepare for the TOEIC Examination Differently
شرکت:
Prepare for the TOEIC Examination Differently
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Business English for Intermediate English learners.
شرکت:
Business English for Intermediate English learners.
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Master English with 100+ Stories for Fluent spoken English.
شرکت:
Master English with 100+ Stories for Fluent spoken English.
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 29 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Japanese Language Bootcamp: Your 100-Day Challenge!!
شرکت:
Japanese Language Bootcamp: Your 100-Day Challenge!!
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 22 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
IELTS2GO: All About Reading (Starter)
شرکت:
IELTS2GO: All About Reading (Starter)
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
IELTS Reading Pro: Strategies to Attain Band 9.0 Success
شرکت:
IELTS Reading Pro: Strategies to Attain Band 9.0 Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
IELTS LISTENING: TARGET BAND 7+
شرکت:
IELTS LISTENING: TARGET BAND 7+
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Functional English Level 1 I 2023
شرکت:
Functional English Level 1 I 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
ESL For Digital Marketing Students and Professionals.
شرکت:
ESL For Digital Marketing Students and Professionals.
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
ESL English: English Skills for Good Jobs (Fast!), Beginning
شرکت:
ESL English: English Skills for Good Jobs (Fast!), Beginning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Band 7.0 IELTS Writing Preparation Course
شرکت:
Band 7.0 IELTS Writing Preparation Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Complete Beginners Spanish Course: Zero to Hero, Spanish A1
شرکت:
Complete Beginners Spanish Course: Zero to Hero, Spanish A1
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Simple and functional Conversational Spanish for beginners
شرکت:
Simple and functional Conversational Spanish for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Portuguese for English Speakers
شرکت:
Portuguese for English Speakers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Learn Slang And Speak English Like An American
شرکت:
Learn Slang And Speak English Like An American
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Network And Connect In English
شرکت:
Network And Connect In English
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Learn Advanced English Vocabulary with High-Level Adjectives
شرکت:
Learn Advanced English Vocabulary with High-Level Adjectives
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Japanese Language Beginner Course
شرکت:
Japanese Language Beginner Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
IELTS Crucial: Focus on WRITING
شرکت:
IELTS Crucial: Focus on WRITING
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲