وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش PostgreSQL

REST API using GoLang, PostgreSQL, Keycloak, Docker
شرکت:
REST API using GoLang, PostgreSQL, Keycloak, Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Introduction to SQL: Database Management for Beginners
شرکت:
Introduction to SQL: Database Management for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Mastering Amazon RDS for PostgreSQL on AWS
شرکت:
Mastering Amazon RDS for PostgreSQL on AWS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
PostgreSQL High Performance Tuning Guide
شرکت:
PostgreSQL High Performance Tuning Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
PostgreSQL High Performance Tuning Guide
شرکت:
PostgreSQL High Performance Tuning Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
SQL Fundamentals and Amazon QuickSight
شرکت:
SQL Fundamentals and Amazon QuickSight
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
PostgreSQL Essential Training
PostgreSQL Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
PostgreSQL | Learn T-SQL Using PostgreSQL with Real Examples
شرکت:
PostgreSQL | Learn T-SQL Using PostgreSQL with Real Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 13 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Mastering PostgreSQL: Learning By Real Examples
شرکت:
Mastering PostgreSQL: Learning By Real Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
PostgreSQL Partitioning. Before 2GB frontier
شرکت:
PostgreSQL Partitioning. Before 2GB frontier
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
PostgreSQL Databases | Python Programming(Build App and API)
شرکت:
PostgreSQL Databases | Python Programming(Build App and API)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 3 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Advanced PostgreSQL
Advanced PostgreSQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
SQL & PostgreSQL in 1.5 h: Complete SQL Course from Scratch
شرکت:
SQL & PostgreSQL in 1.5 h: Complete SQL Course from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Mastering Database Management with Knex.js and PostgreSQL
شرکت:
Mastering Database Management with Knex.js and PostgreSQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
T-SQL Functions Playbook
شرکت:
T-SQL Functions Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
T-SQL Data Manipulation Playbook
شرکت:
T-SQL Data Manipulation Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
URL Shortener: TypeScript, PostgreSQL, Koa.Js, REST and MVC
شرکت:
URL Shortener: TypeScript, PostgreSQL, Koa.Js, REST and MVC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Learn SQL in 3 Hours  A tutorial for fast learners
شرکت:
Learn SQL in 3 Hours A tutorial for fast learners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Ethical Hacking + Excel + Word + Linux + SQL: IT PRO
شرکت:
Ethical Hacking + Excel + Word + Linux + SQL: IT PRO
53,700 تومان
افزودن به سبد
40 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Building Web Applications with Django and PostgreSQL
شرکت:
Building Web Applications with Django and PostgreSQL
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Querying Data from PostgreSQL
شرکت:
Querying Data from PostgreSQL
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
PostgreSQL Functions Playbook
شرکت:
PostgreSQL Functions Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲