وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش PostgreSQL

Complete Intro to SQL & PostgreSQL
شرکت:
Complete Intro to SQL & PostgreSQL
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Node, SQL, & PostgreSQL – Mastering Backend Web Development
شرکت:
Node, SQL, & PostgreSQL – Mastering Backend Web Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
SQL Principles: An Essential Guide for Beginners
شرکت:
SQL Principles: An Essential Guide for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Master Meta-Commands in PostgreSQL
Master Meta-Commands in PostgreSQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
SQL for Financial Data Analysis & Reporting – Zero to Pro
شرکت:
SQL for Financial Data Analysis & Reporting – Zero to Pro
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 29 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
SQL Crash Course for Beginners
شرکت:
SQL Crash Course for Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Python Database Course: SQLite, PostgreSQL, MySQL,SQLAlchemy
شرکت:
Python Database Course: SQLite, PostgreSQL, MySQL,SQLAlchemy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
JPA, PostgreSQL, Spring Boot & Hibernate Basics From Scracth
شرکت:
JPA, PostgreSQL, Spring Boot & Hibernate Basics From Scracth
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 4 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
AWS RDS for PostgreSQL
شرکت:
AWS RDS for PostgreSQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Level Up: PostgreSQL
Level Up: PostgreSQL
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Babelfish for AWS Aurora PostgreSQL – Hands on Learning
شرکت:
Babelfish for AWS Aurora PostgreSQL – Hands on Learning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
REST API using GoLang, PostgreSQL, Keycloak, Docker
شرکت:
REST API using GoLang, PostgreSQL, Keycloak, Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Introduction to SQL: Database Management for Beginners
شرکت:
Introduction to SQL: Database Management for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Mastering Amazon RDS for PostgreSQL on AWS
شرکت:
Mastering Amazon RDS for PostgreSQL on AWS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
PostgreSQL High Performance Tuning Guide
شرکت:
PostgreSQL High Performance Tuning Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
PostgreSQL High Performance Tuning Guide
شرکت:
PostgreSQL High Performance Tuning Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
SQL Fundamentals and Amazon QuickSight
شرکت:
SQL Fundamentals and Amazon QuickSight
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
PostgreSQL Essential Training
PostgreSQL Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
PostgreSQL | Learn T-SQL Using PostgreSQL with Real Examples
شرکت:
PostgreSQL | Learn T-SQL Using PostgreSQL with Real Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 13 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Mastering PostgreSQL: Learning By Real Examples
شرکت:
Mastering PostgreSQL: Learning By Real Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
PostgreSQL Partitioning. Before 2GB frontier
شرکت:
PostgreSQL Partitioning. Before 2GB frontier
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
PostgreSQL Databases | Python Programming(Build App and API)
شرکت:
PostgreSQL Databases | Python Programming(Build App and API)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 3 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲