وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش PostgreSQL

Querying Data from PostgreSQL
شرکت:
Querying Data from PostgreSQL
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
PostgreSQL Functions Playbook
شرکت:
PostgreSQL Functions Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
PostgreSQL Data Manipulation Playbook
شرکت:
PostgreSQL Data Manipulation Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Combining and Filtering Data with PostgreSQL 9
شرکت:
Combining and Filtering Data with PostgreSQL 9
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Capturing Logic with Custom Functions in PostgreSQL
شرکت:
Capturing Logic with Custom Functions in PostgreSQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
PostgreSQL Database Administration Masterclass
شرکت:
PostgreSQL Database Administration Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
PostgreSQL – Complete beginner to advanced course
شرکت:
PostgreSQL – Complete beginner to advanced course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Web and Software Development With Python
شرکت:
Web and Software Development With Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Data Analysis for Entry Level Job –  ( 9 courses in 1 )
شرکت:
Data Analysis for Entry Level Job – ( 9 courses in 1 )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Essential Sql – Join Together Now, Write Complex Queries
شرکت:
Essential Sql – Join Together Now, Write Complex Queries
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Backend Master Class [Golang + Postgres + Kubernetes + gRPC]
شرکت:
Backend Master Class [Golang + Postgres + Kubernetes + gRPC]
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
PostgreSQL and Oracle SQL for beginners
شرکت:
PostgreSQL and Oracle SQL for beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Google BigQuery & PostgreSQL : Big Query for Data Analysis
شرکت:
Google BigQuery & PostgreSQL : Big Query for Data Analysis
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 24 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Advanced SQL – PostgreSQL /SQL Server/Functions/Triggers/etc
شرکت:
Advanced SQL – PostgreSQL /SQL Server/Functions/Triggers/etc
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
4-in-1 bundle: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL & Oracle SQL
شرکت:
4-in-1 bundle: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL & Oracle SQL
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
The Ultimate Pandas and PostgreSQL Bootcamp – Data Analysis
شرکت:
The Ultimate Pandas and PostgreSQL Bootcamp – Data Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Data Analysis with Pandas, NumPy and PostgreSQL -Masterclass
شرکت:
Data Analysis with Pandas, NumPy and PostgreSQL -Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
SQL for Data Analysis using PostgreSQL for Beginners
شرکت:
SQL for Data Analysis using PostgreSQL for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
PostgreSQL Database Administration (DBA) for Beginners
شرکت:
PostgreSQL Database Administration (DBA) for Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 10 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
PostgreSQL and MySQL for Beginners
شرکت:
PostgreSQL and MySQL for Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
PostgreSQL Database Administration
شرکت:
PostgreSQL Database Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱