وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش NoSQL

NoSQL

پایگاه داده های NoSQL به نوعی از پایگاه داده ها می گویند که به صورت رابطه ای(Relational) پیاده سازی نشده اند.

NoSQL قابلیت مدیریت کردن و کار با حجم بسیار عظیمی از داده ها را داراست. مشخصا در آن برای کار با داده ها از زبان SQL استفاده نمیشود. بلکه به صورت بسیار ساده و روان از XML یا JSON برای این منظور استفاده میگردد.

از آنجایی که NoSQL باید بتواند انواع مختلف داده های بدون ساختار مشخص را ذخیره کند, در ساختار داخلی آن از “Schema پویا و قابل تغییر” یا “Dynamic Schema” استفاده شده است. این خصوصیت امکان تغییر در ساختار ذخیره سازی داده ها را فراهم کرده و انعطاف فراوانی به دیتابیس در کار با داده های گوناگون و حجیم میدهد.

REST API vs GraphQL vs gRPC – The Complete Guide
شرکت:
REST API vs GraphQL vs gRPC – The Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
NextJS 13  & OpenAI (GPT) & MongoDB – Full Stack Development
شرکت:
NextJS 13 & OpenAI (GPT) & MongoDB – Full Stack Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Mendix 10: Building & Integrating Apps With External Systems
شرکت:
Mendix 10: Building & Integrating Apps With External Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Relational Databases Essential Training
Relational Databases Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
The Complete Developers Guide to MongoDB
شرکت:
The Complete Developers Guide to MongoDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 1 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Querying with GraphQL
شرکت:
Querying with GraphQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Complete MongoDB Administration Guide
شرکت:
Complete MongoDB Administration Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Build NodeJS applications with Mongodb
شرکت:
Build NodeJS applications with Mongodb
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Create web app with Angular 12, .NET Core Web API & Mongo DB
شرکت:
Create web app with Angular 12, .NET Core Web API & Mongo DB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Multiplayer TicTacToe Game using Flutter, Socket and MongoDB
شرکت:
Multiplayer TicTacToe Game using Flutter, Socket and MongoDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Visualizing Data with MongoDB Charts
شرکت:
Visualizing Data with MongoDB Charts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
MongoDB 3 Change Streams: Driving Real Time Events and Streaming Applications
شرکت:
MongoDB 3 Change Streams: Driving Real Time Events and Streaming Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Fundamentals of Mongoose for Node and MongoDB
شرکت:
Fundamentals of Mongoose for Node and MongoDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Using MongoDB with Python
Using MongoDB with Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Using MongoDB with Node.js
Using MongoDB with Node.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Using MongoDB with C#
Using MongoDB with C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Introduction to MongoDB
Introduction to MongoDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Advanced Redis
Advanced Redis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
NoSQL: HOW TO Get Started
شرکت:
NoSQL: HOW TO Get Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Confluent ksqlDB complete course-Build streaming app by SQL
شرکت:
Confluent ksqlDB complete course-Build streaming app by SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Full Stack GraphQL With Spring boot Kotlin and React Apollo
شرکت:
Full Stack GraphQL With Spring boot Kotlin and React Apollo
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲