وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش NoSQL

NoSQL

پایگاه داده های NoSQL به نوعی از پایگاه داده ها می گویند که به صورت رابطه ای(Relational) پیاده سازی نشده اند.

NoSQL قابلیت مدیریت کردن و کار با حجم بسیار عظیمی از داده ها را داراست. مشخصا در آن برای کار با داده ها از زبان SQL استفاده نمیشود. بلکه به صورت بسیار ساده و روان از XML یا JSON برای این منظور استفاده میگردد.

از آنجایی که NoSQL باید بتواند انواع مختلف داده های بدون ساختار مشخص را ذخیره کند, در ساختار داخلی آن از “Schema پویا و قابل تغییر” یا “Dynamic Schema” استفاده شده است. این خصوصیت امکان تغییر در ساختار ذخیره سازی داده ها را فراهم کرده و انعطاف فراوانی به دیتابیس در کار با داده های گوناگون و حجیم میدهد.

Migrating from REST to GraphQL
Migrating from REST to GraphQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
GraphQL Essential Training
GraphQL Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Creating DynamoDB Tables and Indices
شرکت:
Creating DynamoDB Tables and Indices
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Vector Databases Deep Dive
شرکت:
Vector Databases Deep Dive
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Music Recommendation Backend with Spring Boot and Neo4j
شرکت:
Music Recommendation Backend with Spring Boot and Neo4j
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 24 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
GraphQL by Example
شرکت:
GraphQL by Example
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 8 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
DuckDB – The Ultimate Guide
شرکت:
DuckDB – The Ultimate Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Amazon DynamoDB: Advanced Developer’s Guide
شرکت:
Amazon DynamoDB: Advanced Developer’s Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Master Vector Databases
شرکت:
Master Vector Databases
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 12 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
MongoDB Certification Training (beginner to expert)
شرکت:
MongoDB Certification Training (beginner to expert)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
MongoDB 101: Beginner’s Guide to MongoDB
شرکت:
MongoDB 101: Beginner’s Guide to MongoDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
2023 Complete Guide: Nodejs, MongoDb, Express Project
شرکت:
2023 Complete Guide: Nodejs, MongoDb, Express Project
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Learn to Consume GraphQL Api’s in .NET MAUI
شرکت:
Learn to Consume GraphQL Api’s in .NET MAUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Getting Started with MongoDB and NoSQL
شرکت:
Getting Started with MongoDB and NoSQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
REST API vs GraphQL vs gRPC – The Complete Guide
شرکت:
REST API vs GraphQL vs gRPC – The Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
NextJS 13  & OpenAI (GPT) & MongoDB – Full Stack Development
شرکت:
NextJS 13 & OpenAI (GPT) & MongoDB – Full Stack Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Mendix 10: Building & Integrating Apps With External Systems
شرکت:
Mendix 10: Building & Integrating Apps With External Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Relational Databases Essential Training
Relational Databases Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
The Complete Developers Guide to MongoDB
شرکت:
The Complete Developers Guide to MongoDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 1 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Querying with GraphQL
شرکت:
Querying with GraphQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Complete MongoDB Administration Guide
شرکت:
Complete MongoDB Administration Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Build NodeJS applications with Mongodb
شرکت:
Build NodeJS applications with Mongodb
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Create web app with Angular 12, .NET Core Web API & Mongo DB
شرکت:
Create web app with Angular 12, .NET Core Web API & Mongo DB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲