وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Data Science

R for Data Analysis: Students and Professionals
شرکت:
R for Data Analysis: Students and Professionals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 13 دقیقه
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
Python and Data Science from Scratch With RealLife Exercises
شرکت:
Python and Data Science from Scratch With RealLife Exercises
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Power BI Data Methods
Power BI Data Methods
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Excel Masterclass: A-Z Data Analysis Statistics & Dashboard
شرکت:
Excel Masterclass: A-Z Data Analysis Statistics & Dashboard
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 27 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Mastering Data Science with R: From Beginner to Master.
شرکت:
Mastering Data Science with R: From Beginner to Master.
53,700 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Master R for Statistics and Data Science
شرکت:
Master R for Statistics and Data Science
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Introduction to Databases, Data Modeling and SQL
شرکت:
Introduction to Databases, Data Modeling and SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Master Pandas for Data Handling [2024]
شرکت:
Master Pandas for Data Handling [2024]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Master Pandas and Python for Data Handling [2024]
شرکت:
Master Pandas and Python for Data Handling [2024]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Master Course in Data Visualization & Data Warehousing (101)
شرکت:
Master Course in Data Visualization & Data Warehousing (101)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Data-Backed Decision Making
Data-Backed Decision Making
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Complete Your First Project in R
Complete Your First Project in R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Data Analysis for Storytelling
شرکت:
Data Analysis for Storytelling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
ChatGPT Enterprise: Advanced Data Analysis
شرکت:
ChatGPT Enterprise: Advanced Data Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Data Engineering with Informatica, Snowflake and Streamlit
شرکت:
Data Engineering with Informatica, Snowflake and Streamlit
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 4 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Data Engineering Fundamentals with Prefect Workflow
شرکت:
Data Engineering Fundamentals with Prefect Workflow
مدرس: , , ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Data Collection Frameworks for Data Professionals
شرکت:
Data Collection Frameworks for Data Professionals
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Data Analytics & Visualization Using Python (with Project)
شرکت:
Data Analytics & Visualization Using Python (with Project)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Excel Masterclass: A-Z Data Analysis Statistics & Dashboard
شرکت:
Excel Masterclass: A-Z Data Analysis Statistics & Dashboard
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Getting a Data Science Interview: Resumes & ATS & More
شرکت:
Getting a Data Science Interview: Resumes & ATS & More
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Excel Mastery Unleashing the Power of Pivot Tables
شرکت:
Excel Mastery Unleashing the Power of Pivot Tables
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Smart conversations using data visualization & storytelling
شرکت:
Smart conversations using data visualization & storytelling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Data Science and Data Visualization with Python
شرکت:
Data Science and Data Visualization with Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳