وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش مدیریت، بازاریابی و تجارت

Revenue Cycle Management (RCM) in Medical Billing 2024
شرکت:
Revenue Cycle Management (RCM) in Medical Billing 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Remote Work: How to land a job and build your online career
شرکت:
Remote Work: How to land a job and build your online career
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Emotional Intelligence Like A Pro at Workplace
شرکت:
Mastering Emotional Intelligence Like A Pro at Workplace
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Part 1 – Comprehensive U.S. CMA Exam Prep.
شرکت:
Part 1 – Comprehensive U.S. CMA Exam Prep.
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Learn and Practice Power BI Desktop
شرکت:
Learn and Practice Power BI Desktop
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Backtesting for Algorithmic Trading
شرکت:
Mastering Backtesting for Algorithmic Trading
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Know Your Worth – Accounting for Creatives
شرکت:
Know Your Worth – Accounting for Creatives
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Kanban AI Fundamentals: Learn How to become More Productive
شرکت:
Kanban AI Fundamentals: Learn How to become More Productive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
HR Director’s A-Z: Ace Applications & Job Interview Skills !
شرکت:
HR Director’s A-Z: Ace Applications & Job Interview Skills !
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Agile: using Guerilla Leadership & Flow to win!
شرکت:
Mastering Agile: using Guerilla Leadership & Flow to win!
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
ISO 9001 Quality Management System – with FULL TEMPLATE
شرکت:
ISO 9001 Quality Management System – with FULL TEMPLATE
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
IPO Masterclass – IPOs | FPOs | Valuation | Raising Capital
شرکت:
IPO Masterclass – IPOs | FPOs | Valuation | Raising Capital
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Introduction to Quality Assurance
شرکت:
Introduction to Quality Assurance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Introduction to Creative Project Management (Level I)
شرکت:
Introduction to Creative Project Management (Level I)
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
ProTrade | Unlocking Success in Options and Stock Markets
شرکت:
ProTrade | Unlocking Success in Options and Stock Markets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Prospecting techniques that work.
شرکت:
Prospecting techniques that work.
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft 365 Power BI Desktop – Intermediate
شرکت:
Microsoft 365 Power BI Desktop – Intermediate
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Money Confidence Program: Financial Literacy and Empowerment
شرکت:
Money Confidence Program: Financial Literacy and Empowerment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 11 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
SAP UI5 Flexible Programming Model
شرکت:
SAP UI5 Flexible Programming Model
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
SAP PP Production Planning : Customizing
شرکت:
SAP PP Production Planning : Customizing
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 4 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Instant Innovation : Design Thinking without the workshops
شرکت:
Instant Innovation : Design Thinking without the workshops
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
SAP BCM | SAP Bank Communication Management + SAP DMEE XML
شرکت:
SAP BCM | SAP Bank Communication Management + SAP DMEE XML
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Innovative Human Resources HR Solutions: Advanced Strategies
شرکت:
Innovative Human Resources HR Solutions: Advanced Strategies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
SAP ERP: Become an SAP S/4HANA Certified Consultant
شرکت:
SAP ERP: Become an SAP S/4HANA Certified Consultant
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳