وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

فیزیک

Physical Chemistry – Chemical Kinetics
شرکت:
Physical Chemistry – Chemical Kinetics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Advance Physical Design Workshop using openLANEsky130pdk
شرکت:
Advance Physical Design Workshop using openLANEsky130pdk
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 5 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Ultimate Lightning Protection Design for Electrical Engineer
شرکت:
Ultimate Lightning Protection Design for Electrical Engineer
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Statistical Physics: relation to quanta and thermodynamics
شرکت:
Statistical Physics: relation to quanta and thermodynamics
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
ROS Demystified: A Beginner’s Roadmap
شرکت:
ROS Demystified: A Beginner’s Roadmap
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Operational Amplifier – From Basics to Advance
شرکت:
Operational Amplifier – From Basics to Advance
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 12 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Power management
شرکت:
Power management
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
STM32 Buck Converter Control Mastery
شرکت:
STM32 Buck Converter Control Mastery
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Logic Design using Verilog | New Approach!
شرکت:
Logic Design using Verilog | New Approach!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Learn about solar farm construction: operation & maintenance
شرکت:
Learn about solar farm construction: operation & maintenance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
From Nature to Computers
شرکت:
From Nature to Computers
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
ESP32 Bluetooth Season 01
شرکت:
ESP32 Bluetooth Season 01
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
Electronics Devices & Circuits – [EDC]
شرکت:
Electronics Devices & Circuits – [EDC]
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
Mastering Lithium Ion Batteries: Basics to Advance
شرکت:
Mastering Lithium Ion Batteries: Basics to Advance
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Mastering Analog Electronics: From Fundamentals to Design
شرکت:
Mastering Analog Electronics: From Fundamentals to Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
The Mind-Bending Physics of String Theory
شرکت:
The Mind-Bending Physics of String Theory
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Great Thinkers, Great Theorems
شرکت:
Great Thinkers, Great Theorems
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
TIA Portal Master Project (Level 5)
شرکت:
TIA Portal Master Project (Level 5)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت و 13 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Quantum Computing Basics IBM & Qiskit Beginners Guide 2023
شرکت:
Quantum Computing Basics IBM & Qiskit Beginners Guide 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Electrical Generator Master Course: Basic to Expert Level
شرکت:
Electrical Generator Master Course: Basic to Expert Level
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Biomedical Project: Heart Beat Monitor using 8051 Controller
شرکت:
Biomedical Project: Heart Beat Monitor using 8051 Controller
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
PCB Design Course Using Eagle CAD in English: Expert Level
شرکت:
PCB Design Course Using Eagle CAD in English: Expert Level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲