وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش تولید محتوا و ELearning

The Science of Elocution
شرکت:
The Science of Elocution
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Smooth Spoken Masterclass – Public Speaking
شرکت:
Smooth Spoken Masterclass – Public Speaking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
PowerPoint Training – Learn PowerPoint Presentations
شرکت:
PowerPoint Training – Learn PowerPoint Presentations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft PowerPoint Training Course
شرکت:
Microsoft PowerPoint Training Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft PowerPoint for 2023 – 3 Hour Crash Course!
شرکت:
Microsoft PowerPoint for 2023 – 3 Hour Crash Course!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
MailerLite Masterclass
شرکت:
MailerLite Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Google BARD and ChatGPT AI for Increased Productivity
شرکت:
Google BARD and ChatGPT AI for Increased Productivity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Podcast Production, Recording and Editing with Anchor.fm
شرکت:
Learn Podcast Production, Recording and Editing with Anchor.fm
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Course Marketing
شرکت:
Course Marketing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Content Design
شرکت:
Introduction to Content Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Improve your charts and data visualizations in PowerPoint
شرکت:
Improve your charts and data visualizations in PowerPoint
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
B2B Content Marketing Strategy: SEO Writing
B2B Content Marketing Strategy: SEO Writing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Articulate Storyline 360: Advanced Elearning
Articulate Storyline 360: Advanced Elearning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Camtasia Masterclass: The Video Creation in Camtasia Course
شرکت:
Camtasia Masterclass: The Video Creation in Camtasia Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Word, Excel, Powerpoint For Beginners 2023
شرکت:
Microsoft Word, Excel, Powerpoint For Beginners 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Content Samurai Super High Speed Video Creation 2022
شرکت:
Content Samurai Super High Speed Video Creation 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
OneNote Quick Tips
OneNote Quick Tips
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Moodle Plugins
شرکت:
Moodle Plugins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Moodle and H5P
شرکت:
Moodle and H5P
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Innovation in Instructional Design
شرکت:
Innovation in Instructional Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
YouTube Automation: How to Create a Faceless YouTube Channel
شرکت:
YouTube Automation: How to Create a Faceless YouTube Channel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Grow Your YouTube Channel Fast in 2023 (Advanced) StepByStep
شرکت:
Grow Your YouTube Channel Fast in 2023 (Advanced) StepByStep
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 23 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲