وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش تولید محتوا و ELearning

Advanced PowerPoint – Elite Level Presentation & Animation
شرکت:
Advanced PowerPoint – Elite Level Presentation & Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Power Up your presentations- Avoiding Death By Powerpoint
شرکت:
Power Up your presentations- Avoiding Death By Powerpoint
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Alan Sharpe’s Proofreading Masterclass (Digital & Print)
شرکت:
Alan Sharpe’s Proofreading Masterclass (Digital & Print)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Use AI Tools to Write Research Proposals & Literature Review
شرکت:
Use AI Tools to Write Research Proposals & Literature Review
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
The Three Bucket System: How to Get Your Writing Done Every Day
The Three Bucket System: How to Get Your Writing Done Every Day
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
PowerPoint Presentation Training for Employees
شرکت:
PowerPoint Presentation Training for Employees
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
PowerPoint – Microsoft PowerPoint From Basic to Advanced
شرکت:
PowerPoint – Microsoft PowerPoint From Basic to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft PowerPoint – Presentations & Data Visualization
شرکت:
Microsoft PowerPoint – Presentations & Data Visualization
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
OneNote Mastery in 1-Hour: Beginner to Pro in Note-Taking
شرکت:
OneNote Mastery in 1-Hour: Beginner to Pro in Note-Taking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Publish Profitable Low Content Books on Amazon KDP in 2024
شرکت:
Publish Profitable Low Content Books on Amazon KDP in 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
PowerPoint Basics for Teachers
شرکت:
PowerPoint Basics for Teachers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Professional PowerPoint AI Course: From Basic To Advanced
شرکت:
Professional PowerPoint AI Course: From Basic To Advanced
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Creating a Culture of Learning
Creating a Culture of Learning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Create & Sell Online Courses using WordPress LMS
شرکت:
Create & Sell Online Courses using WordPress LMS
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Video Creation with AI and Stock Footage
شرکت:
Video Creation with AI and Stock Footage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Create AMAZING Adobe Libraries with Adobe Capture
شرکت:
Create AMAZING Adobe Libraries with Adobe Capture
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Mastering PowerPoint 365 – Expert (2023)
شرکت:
Mastering PowerPoint 365 – Expert (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
How to Create a Course Online – The Critical Planning Phase
شرکت:
How to Create a Course Online – The Critical Planning Phase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
The Story Guide
شرکت:
The Story Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Successful on Social for Life Coaches
شرکت:
Successful on Social for Life Coaches
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
OpenText ECM – Content Server Workflow
شرکت:
OpenText ECM – Content Server Workflow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲