وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Rhino

Level 1 Architectural Project with Rhino V8 or earlier
شرکت:
Level 1 Architectural Project with Rhino V8 or earlier
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Rhino 3D for Beginners 2023
شرکت:
Rhino 3D for Beginners 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Rhinoceros 3D FULL Beginner to Advanced ZERO to HERO
شرکت:
Rhinoceros 3D FULL Beginner to Advanced ZERO to HERO
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 28 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Rhino Inside.Revit – Straight and Curved Walls
شرکت:
Rhino Inside.Revit – Straight and Curved Walls
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
2023 Complete Rhino 3D Course: Beginner to Pro
شرکت:
2023 Complete Rhino 3D Course: Beginner to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Creating a household using Rhino, Inside, Revit
شرکت:
Creating a household using Rhino, Inside, Revit
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Rhino: Modeling for 3D Printing
Rhino: Modeling for 3D Printing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Architectural Models: Digital File Prep with Rhino
Architectural Models: Digital File Prep with Rhino
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Jewelry Design – Engagement Ring 3D – Rhino  – Zbrush – Keyshot
شرکت:
Jewelry Design – Engagement Ring 3D – Rhino – Zbrush – Keyshot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Rhino for Jewellery. Zero to Hero
شرکت:
Rhino for Jewellery. Zero to Hero
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Rhino 3D : Jewelry Design In Action
شرکت:
Rhino 3D : Jewelry Design In Action
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
2023 Complete Parametric Design with Rhino 3D: Zero to Hero
شرکت:
2023 Complete Parametric Design with Rhino 3D: Zero to Hero
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Jewellery Design in Rhino: Intermediate level
شرکت:
Jewellery Design in Rhino: Intermediate level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 4 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
How to model eternity ring in Rhino 3D
شرکت:
How to model eternity ring in Rhino 3D
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Building a Mecha using Rhino V7
شرکت:
Building a Mecha using Rhino V7
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Rhino 3D, Simplified!
شرکت:
Rhino 3D, Simplified!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 1 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Rhino.Inside – Design To Production Workflow
شرکت:
Rhino.Inside – Design To Production Workflow
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Rhino 101 – Fundamentals Of 3D Modelling
شرکت:
Rhino 101 – Fundamentals Of 3D Modelling
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Elefront 101 Distributed Data Models With Rhino Objects
شرکت:
Elefront 101 Distributed Data Models With Rhino Objects
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Rhino 3D Certification
شرکت:
Rhino 3D Certification
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Rhino 3D Practical Methods
شرکت:
Rhino 3D Practical Methods
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Rhino3D Aircraft NURBS Professional 3D Modeling Course
شرکت:
Rhino3D Aircraft NURBS Professional 3D Modeling Course
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
Rhino 3D Modeling – Beginner to Advance Transition Program
شرکت:
Rhino 3D Modeling – Beginner to Advance Transition Program
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۲
Grasshopper Rhino 3D Dome arena Parametric Design
شرکت:
Grasshopper Rhino 3D Dome arena Parametric Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱