وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش علوم درسی و دانشگاهی

Troubleshooting and Debugging Kafka
Troubleshooting and Debugging Kafka
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Python Interview Questions For Data Science
شرکت:
Python Interview Questions For Data Science
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Precalculus (2023)
شرکت:
Precalculus (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Fluid dynamics and aeronautics with Michael Burdett
شرکت:
Fluid dynamics and aeronautics with Michael Burdett
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Essential Skills for the Personal Injury Paralegal
شرکت:
Essential Skills for the Personal Injury Paralegal
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Electrical engineering and circuits with Michael Burdett
شرکت:
Electrical engineering and circuits with Michael Burdett
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Databricks Data Engineer Associate Certification Preparation
شرکت:
Databricks Data Engineer Associate Certification Preparation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Kafka in Action, Video Edition
شرکت:
Kafka in Action, Video Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 16 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
R Programming for Statistics and Data Science
شرکت:
R Programming for Statistics and Data Science
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Probability – A Level Mathematics
شرکت:
Probability – A Level Mathematics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Practical MLOps for Data Scientists & DevOps Engineers – AWS
شرکت:
Practical MLOps for Data Scientists & DevOps Engineers – AWS
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
PCB Design of 2 Projects Using EasyEDA, IDEA to order PCB
شرکت:
PCB Design of 2 Projects Using EasyEDA, IDEA to order PCB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
P1 A-Level Mathematics Exam-Preparation Course
شرکت:
P1 A-Level Mathematics Exam-Preparation Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Oracle Database and ELK Stack – Let’s do Data Visualization
شرکت:
Oracle Database and ELK Stack – Let’s do Data Visualization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
National 5 Computing Science
شرکت:
National 5 Computing Science
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Microcontroller:  Use your Skills to Start a Business
شرکت:
Microcontroller: Use your Skills to Start a Business
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Medium Voltage Relay and Metering Single Line Diagram (SLD)
شرکت:
Medium Voltage Relay and Metering Single Line Diagram (SLD)
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Mastering Excel Data Analysis & Dashboard Reporting
شرکت:
Mastering Excel Data Analysis & Dashboard Reporting
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Master Digital Electronics Engineering from Scratch
شرکت:
Master Digital Electronics Engineering from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Learn 5 PLCs in a Day-AB, Siemens, Schneider, Omron & Delta
شرکت:
Learn 5 PLCs in a Day-AB, Siemens, Schneider, Omron & Delta
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
39 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
How to pass the biochemistry exam at university.
شرکت:
How to pass the biochemistry exam at university.
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Healthy Living Without Dieting
شرکت:
Healthy Living Without Dieting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Hands on training on Simulink Design of  DC-DC Converters
شرکت:
Hands on training on Simulink Design of DC-DC Converters
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲