وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش علوم درسی و دانشگاهی

Visual Analytics Fundamentals
شرکت:
Visual Analytics Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
The Data Visualization Lifecycle
شرکت:
The Data Visualization Lifecycle
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Data Engineering Foundations Part 2 Building Data Pipelines with Kafka and Nifi
شرکت:
Data Engineering Foundations Part 2 Building Data Pipelines with Kafka and Nifi
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Spring Data JPA Master Class
شرکت:
Spring Data JPA Master Class
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
SEC595 – Applied Data Science and Machine Learning for Cybersecurity Professionals
شرکت:
SEC595 – Applied Data Science and Machine Learning for Cybersecurity Professionals
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
41 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Complete Charging Station Course Headstart
شرکت:
Complete Charging Station Course Headstart
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Applied Mathematical Optimization
شرکت:
Applied Mathematical Optimization
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Algebra  Binomial Theorem
شرکت:
Algebra Binomial Theorem
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Your guide to get 8+ in IELTS Listening.
شرکت:
Your guide to get 8+ in IELTS Listening.
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
IBM QRadar SIEM – A Step-by-Step BootCamp
شرکت:
IBM QRadar SIEM – A Step-by-Step BootCamp
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Electrolysis – The Path to Green Hydrogen
شرکت:
Electrolysis – The Path to Green Hydrogen
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Electric Flux- Basics to Advanced level
شرکت:
Electric Flux- Basics to Advanced level
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Dutch for business: 250+ phrases for at work (intermediate)
شرکت:
Dutch for business: 250+ phrases for at work (intermediate)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Data Warehouse / ETL Testing
شرکت:
Data Warehouse / ETL Testing
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Data Engineering with Spark Databricks Delta Lake Lakehouse
شرکت:
Data Engineering with Spark Databricks Delta Lake Lakehouse
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Data Analyst Skills for beginners – (SQL,R,Python,Power BI )
شرکت:
Data Analyst Skills for beginners – (SQL,R,Python,Power BI )
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Data Analysis for Entry Level Job –  ( 9 courses in 1 )
شرکت:
Data Analysis for Entry Level Job – ( 9 courses in 1 )
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Data Analysis and Visualization with R for beginners
شرکت:
Data Analysis and Visualization with R for beginners
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Creating Intelligent Data-Driven Enterprise Apps with AWS
شرکت:
Creating Intelligent Data-Driven Enterprise Apps with AWS
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
CompuRead Mingle Games
شرکت:
CompuRead Mingle Games
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Become a Microsoft Power BI Data Analyst
شرکت:
Become a Microsoft Power BI Data Analyst
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Apache Spark and Scala
شرکت:
Apache Spark and Scala
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲