وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

مدیریت پروژه

PMI-ACP Agile Project Management  Crash Course
شرکت:
PMI-ACP Agile Project Management Crash Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۲
Monday Project Management  Ultimate Training
شرکت:
Monday Project Management Ultimate Training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۲
Project Management Foundations: Budgets
Project Management Foundations: Budgets
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Lean Six Sigma for a Sustainable Future
Lean Six Sigma for a Sustainable Future
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Value-based Procurement
شرکت:
Value-based Procurement
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Understanding Permission Scheme in Jira Cloud: 2023
شرکت:
Understanding Permission Scheme in Jira Cloud: 2023
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
The Ultimate Guide To Mastering Agile Requirements
شرکت:
The Ultimate Guide To Mastering Agile Requirements
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Project Management – CPM/PERT
شرکت:
Project Management – CPM/PERT
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
Project Finance & Excel: Build Financial Models from Scratch
شرکت:
Project Finance & Excel: Build Financial Models from Scratch
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
Process Improvement: Lean out your operation
شرکت:
Process Improvement: Lean out your operation
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
Professional Resilience
شرکت:
Professional Resilience
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۲
Productivity Bootcamp
شرکت:
Productivity Bootcamp
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
Primavera P6 Professional Training
شرکت:
Primavera P6 Professional Training
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 16 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۲
Primavera P6 Intermediate
شرکت:
Primavera P6 Intermediate
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
Smartsheet Project Management Training  Crash Course
شرکت:
Smartsheet Project Management Training Crash Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Lean Six Sigma: Toolkit
شرکت:
Lean Six Sigma: Toolkit
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Communication Essentials – Boost your Confidence & Influence
شرکت:
Communication Essentials – Boost your Confidence & Influence
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Capital Gains Tax Advanced
شرکت:
Capital Gains Tax Advanced
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
2023 – Agile Master Class (ICAgile Certified Professional)
شرکت:
2023 – Agile Master Class (ICAgile Certified Professional)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
The Ultimate Microsoft Project 2013 Training Bundle 19 Hours
شرکت:
The Ultimate Microsoft Project 2013 Training Bundle 19 Hours
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Scrum Master fundamentals
شرکت:
Scrum Master fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Scrum: Agile project management and requirements gathering
شرکت:
Scrum: Agile project management and requirements gathering
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learning OneNote from Scratch
شرکت:
Learning OneNote from Scratch
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Leadership: Leading and Managing with Personality Type
شرکت:
Leadership: Leading and Managing with Personality Type
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱