وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Bioinformatics Data Analysis: Master Python, R and Linux

سرفصل های دوره

Mastering Python, R, and Bash for Efficient Biological Data Processing and Analysis


1. Introduction
 • 1. Introduction to bioinformatics scripting

 • 2. Introduction to bash for bioinformatics
 • 1. Introduction to linux (bash for bioinformatics)
 • 2. Bash Basic Commands
 • 3. Ncbi E-utilities on bash (Sequence Analysis)
 • 4. Famous Bioinformatics Tools (Installation and Introduction)
 • 5. Blast for Linux (Sequences Homology)
 • 6. Sequence Alignment Analysis
 • 7. Phylogenetic Analysis (Tree Construction)
 • 8. GitHub Repository.html

 • 3. GitHub for Bioinformatics (Not Compulsory)
 • 1. Introducing GitHub
 • 2. Profile and first Repository Setup
 • 3. Bioinformatics Projects Hunting
 • 4. Cloning and Forking Repositories
 • 5. Collaborating on GitHub
 • 6. GitHub for Project Mangement

 • 4. CLI in Bioinformatics (Not Compulsory)
 • 1. Introduction and Why CLI in Bioinformatics
 • 2. CLI and GUI Explanation
 • 3. if we already have Graphical user interface system why we should use CLI
 • 4. Short Practical with Programming Language
 • 5. Why Would You Use CLI over GUI
 • 6. Foundation behind CLI Shell explanation
 • 7. Drawbacks of CLI and GUI
 • 8. Linux Introduction and Usage Over years
 • 9. Linux Distros
 • 10. Why Ubuntu Operating System
 • 11. WSL Explanation
 • 12. Linux Vs Unix

 • 5. WSL as Linux Alternative on Windows
 • 1. (Practical) Making A Subsystem For Linux In Windows OS
 • 2. Linux File Handling Commands
 • 3. Accessing And Creating Files In Windows Os
 • 4. Basic Process Management Commands for Linux OS
 • 5. E-Direct Introduction
 • 6. Installing NCBI through CLi
 • 7. Code Used in Lectures.html
 • 8. Entrez Direct Functions
 • 9. Mrna And Protein Seq Retrieval
 • 10. Batch Retrieval of Protein Using Taxon Id
 • 11. Retrieving CDS From Reference Genome
 • 12. Explaining Different Commands

 • 6. Bioinformatics Pipeline
 • 1. Pipeline Explanation

 • 7. NGS data Analysis on Bash
 • 1. Introduction
 • 2. Getting the SRA Reads
 • 3. Checking the Quality of Data
 • 4. Quality Trimming of data
 • 5. Aligners and Aligning Reads to genome
 • 6. SAM and Bam File Indexing and Sorting
 • 7. Feature Extraction
 • 8. Pipeline Code.html

 • 8. Variant Calling analysis on Bash
 • 1. Introduction
 • 2. Variants and Types
 • 3. Understanding the Metadata and Softwares
 • 4. Getting Data From SRA Using SRA Toolkit
 • 5. Quality Control and Trimming
 • 6. Sam and Bcf Tools and Fixing NS and Calling Variants
 • 7. Alignment to Reference Genome
 • 8. Separation of SNPs and Indels Variants
 • 9. Visualizing Variants Using IGV and UCSC Browser
 • 10. Pipeline Code.html

 • 9. Python Section
 • 1. Introduction to Bioinformatics and Why Python
 • 2. BioPython Introduction
 • 3. GitHub Repository for Python.html
 • 4. Setting up Coding Environment
 • 5. Explaining the libraries for the course
 • 6. Advance File Formats of Bioinformatics with BioPython
 • 7. Sequence Analysis Using Biopython
 • 8. Database RetrievalAccessing Using Biopython
 • 9. Working With Genomes Using Biopython
 • 10. Phylogenetic Tree Construction using Biopython
 • 11. Proteomics Analysis Using Biopython
 • 12. Machine Learning in Bioinformatics

 • 10. R Section
 • 1. Introduction to Bioinformatics and R Exploring the Intersection of Biology
 • 2. Getting Started with R Installation and Variables Understanding
 • 3. Working with R Packages Installing, Loading, and Exploring Bioinformatics
 • 4. Differential Gene Expression Analysis with Deseq2 Preparing Data
 • 5. Deseq2 Code Understanding
 • 6. Converting Ensembl Gene IDs to Gene Symbols Using R Techniques and Packages
 • 7. Visualizing Gene Expression Data Creating Stunning Plots with ggplot2
 • 8. Introduction to Single-Cell RNA Sequencing (scRNA-seq) Data Analysis
 • 9. Exploring scRNA-seq Code Cell Trajectories and Gene Expression Dynamics
 • 10. GitHub Source Code for R.html

 • 11. Microarray Data Analysis Using R
 • 1. Introduction of Microarray
 • 2. Microarray Databases
 • 3. Microarray Analysis Using GEO2R
 • 4. Microarray Analysis on R
 • 5. Source Code for Microarray Section.html

 • 12. Thank You for taking the Course
 • 1. Thankyou Note.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35806
  حجم: 6123 مگابایت
  مدت زمان: 728 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید