وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ایمیل مارکتینگ

Intro to Commercial Real Estate
شرکت:
Intro to Commercial Real Estate
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
How To Use Apollo io for leads generation/Email marketing
شرکت:
How To Use Apollo io for leads generation/Email marketing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Email Security Management  Strategy
شرکت:
Email Security Management Strategy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Build a mass cold email system & scrape leads
شرکت:
Build a mass cold email system & scrape leads
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mautic SMTP Guide to Send Bulk Emails: Install Mautic on VPS
شرکت:
Mautic SMTP Guide to Send Bulk Emails: Install Mautic on VPS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Mautic SMTP Guide to Send Bulk Emails: Install Mautic on VPS
شرکت:
Mautic SMTP Guide to Send Bulk Emails: Install Mautic on VPS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Email Marketing: Drip Campaigns
شرکت:
Email Marketing: Drip Campaigns
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
The Ultimate Mailchimp Email Marketing Blueprint
شرکت:
The Ultimate Mailchimp Email Marketing Blueprint
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Send Unlimited Emails via Your Own Mail Server
شرکت:
Send Unlimited Emails via Your Own Mail Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Email Marketing with ChatGPT & AI Tools | Email Made Easy
شرکت:
Email Marketing with ChatGPT & AI Tools | Email Made Easy
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
2023 Ms Outlook 365 Essentials+ Professional Email Writing
شرکت:
2023 Ms Outlook 365 Essentials+ Professional Email Writing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Email Marketing Build Responsive HTML Emails using MJML
شرکت:
Email Marketing Build Responsive HTML Emails using MJML
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Tips for Writing Business Emails
Tips for Writing Business Emails
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
The Complete AWeber Email Marketing Crash Course Advanced
شرکت:
The Complete AWeber Email Marketing Crash Course Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Mastering Phishing Email Analysis: Advanced Technique
شرکت:
Mastering Phishing Email Analysis: Advanced Technique
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Email Marketing Guide to Mautic Marketing Automation
شرکت:
Email Marketing Guide to Mautic Marketing Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Build Your Own Mautic SMTP Email Server & Send Bulk Emails
شرکت:
Build Your Own Mautic SMTP Email Server & Send Bulk Emails
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Laravel 10 Build Bulk Email Sender With SMTP Rotation
شرکت:
Laravel 10 Build Bulk Email Sender With SMTP Rotation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Email Marketing: Boost your email open rates – 11 easy ways
شرکت:
Email Marketing: Boost your email open rates – 11 easy ways
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲