وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ایمیل مارکتینگ

MailChimp Email Marketing  Crash Course
شرکت:
MailChimp Email Marketing Crash Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
How to design a (SMTP, POP3) Mail server C++ Guided project
شرکت:
How to design a (SMTP, POP3) Mail server C++ Guided project
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
MailChimp Email Marketing for Beginners
شرکت:
MailChimp Email Marketing for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Effective Email Communication
شرکت:
Effective Email Communication
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Avoiding Common Writing Mistakes
شرکت:
Avoiding Common Writing Mistakes
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Scrivener – From Beginner to Pro User
شرکت:
Scrivener – From Beginner to Pro User
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Professional Email Writing: Business Communication Skills
شرکت:
Professional Email Writing: Business Communication Skills
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Email Communication: 10 Principles to Write Better Emails
شرکت:
Email Communication: 10 Principles to Write Better Emails
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Email Cadences
شرکت:
Email Cadences
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Understanding Your Audience
شرکت:
Understanding Your Audience
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Effective Email Communication
شرکت:
Effective Email Communication
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
LFCE: Linux Service Management – Advanced Email Services
شرکت:
LFCE: Linux Service Management – Advanced Email Services
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Create Better Emails: A Beginners Course On Email Marketing
شرکت:
Create Better Emails: A Beginners Course On Email Marketing
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Solo Ad Academy:  Build A Quality Email List – All Levels
شرکت:
Solo Ad Academy: Build A Quality Email List – All Levels
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Email Marketing: Strategy and Optimization
Email Marketing: Strategy and Optimization
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Writing with Impact
Writing with Impact
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Build Your Own Mailing List with Free Online Tools
شرکت:
Build Your Own Mailing List with Free Online Tools
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱