وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Matlab

Matlab

MATLAB یک زبان سطح بالا و با محیطی جذاب می باشد، که در ابتدا براساس زبان برنامه نویسی C توسعه داده شد. واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب دو واژه MATrix (ماتریس) وLABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه ‌است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شوند.

Learn Matlab And Simulink Tools
شرکت:
Learn Matlab And Simulink Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Scilab for Beginners
شرکت:
Scilab for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
MatlabSimulink -Capsule Course For Electrical Engineering
شرکت:
MatlabSimulink -Capsule Course For Electrical Engineering
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Beginner MATLAB Course for Neuroscience and Psychology
شرکت:
Beginner MATLAB Course for Neuroscience and Psychology
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
MATLAB Essential Training
MATLAB Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to Engineering Computing with MatLab
شرکت:
Introduction to Engineering Computing with MatLab
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
MATLAB Essential Training
MATLAB Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۷ دی ۱۴۰۲
Hands on MATLAB Essentials for Absolute Beginner
شرکت:
Hands on MATLAB Essentials for Absolute Beginner
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Learning MATLAB
Learning MATLAB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Using Matlab and Excel
شرکت:
Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Using Matlab and Excel
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 2 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Git for MATLAB Users
شرکت:
Git for MATLAB Users
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Electrical Machines: Complete Induction machines Course
شرکت:
Electrical Machines: Complete Induction machines Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Python for MATLAB Fans From Newbie to Superb
شرکت:
Python for MATLAB Fans From Newbie to Superb
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
MATLAB Basics
شرکت:
MATLAB Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Learn MATLAB from ZERO to HERO
شرکت:
Learn MATLAB from ZERO to HERO
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Introductory course to DSGE Models in Matlab Dynare
شرکت:
Introductory course to DSGE Models in Matlab Dynare
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Become a Good Matlab Programmer in 30 days
شرکت:
Become a Good Matlab Programmer in 30 days
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
MATLAB & Simulink: From Zero to Hero
شرکت:
MATLAB & Simulink: From Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Using Matlab and Excel
شرکت:
Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Using Matlab and Excel
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 1 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
برنامه نویسی Matlab و Simulink
شرکت:
برنامه نویسی Matlab و Simulink
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 7 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
کار با نرم افزار Matlab ویژه مهندسان الکترونیک
شرکت:
کار با نرم افزار Matlab ویژه مهندسان الکترونیک
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 20 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۱