وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Revit

Designing Fire Suppression Systems with Revit
شرکت:
Designing Fire Suppression Systems with Revit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Structural Steel Fabrications in Revit
شرکت:
Structural Steel Fabrications in Revit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Stairs and Railing in Revit
شرکت:
Stairs and Railing in Revit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Site Design in Revit Old
شرکت:
Site Design in Revit Old
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Site Design and Coordination in Revit
شرکت:
Site Design and Coordination in Revit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Office Building Complete Project Documentation
شرکت:
Office Building Complete Project Documentation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
REVIT STRUCTURES – A MAP 2 REVIT DESTINATION (2018-2024)
شرکت:
REVIT STRUCTURES – A MAP 2 REVIT DESTINATION (2018-2024)
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 3 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Revit Architecture – Fundamentals for beginners
شرکت:
Revit Architecture – Fundamentals for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Revit MEP Specialization – Electrical Plumbing and HVAC
شرکت:
Revit MEP Specialization – Electrical Plumbing and HVAC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Revit Electrical Tutorial For Beginners- setting a Project
شرکت:
Revit Electrical Tutorial For Beginners- setting a Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Revit Template Creation
شرکت:
Revit Template Creation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Revit Roofs
شرکت:
Revit Roofs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 18 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Revit MEP Plumbing
شرکت:
Revit MEP Plumbing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Revit Materials
شرکت:
Revit Materials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 24 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Revit Family Editor Complete
شرکت:
Revit Family Editor Complete
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 25 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Revit Detailing
شرکت:
Revit Detailing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Light Families
شرکت:
Light Families
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Kitchen Interior Design in Revit
شرکت:
Kitchen Interior Design in Revit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Intermediate to Advanced
شرکت:
Intermediate to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Corner Stone Adaptive Family
شرکت:
Corner Stone Adaptive Family
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Concrete Structures in Revit
شرکت:
Concrete Structures in Revit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 20 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Complete House in Revit
شرکت:
Complete House in Revit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 23 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Beginner to Intermediate
شرکت:
Beginner to Intermediate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 19 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Advanced Parametric Window Family Creation
شرکت:
Advanced Parametric Window Family Creation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲