وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Revit

Revit: Site and Context Modeling
Revit: Site and Context Modeling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Revit LT 2023 Essential Training
Revit LT 2023 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Revit: Landscape Architecture BIM Techniques
Revit: Landscape Architecture BIM Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 7 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Revit 2024: Essential Training for Architecture
Revit 2024: Essential Training for Architecture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Creating Construction Documents with Revit
Creating Construction Documents with Revit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Magicad For Revit – Basic Introduction
شرکت:
Magicad For Revit – Basic Introduction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Creating a household using Rhino, Inside, Revit
شرکت:
Creating a household using Rhino, Inside, Revit
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
C# AddIn Creation with Revit API 2023 TreeViews and Events
شرکت:
C# AddIn Creation with Revit API 2023 TreeViews and Events
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
MASTERING AUTODESK REVIT ARCHITECTURE FROM SCRATCH
شرکت:
MASTERING AUTODESK REVIT ARCHITECTURE FROM SCRATCH
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
BIM Modeling using AUTODESK Revit 2024
شرکت:
BIM Modeling using AUTODESK Revit 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Autodesk Revit 2023 API: Mastering Dimensions
شرکت:
Autodesk Revit 2023 API: Mastering Dimensions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Revit: Walls – Everything you need to know
شرکت:
Revit: Walls – Everything you need to know
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Revit Architecture 2024 From Zero to Hero
شرکت:
Revit Architecture 2024 From Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 19 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Revit MEP 2023 Basics (BIM For Contractor) Crash Course
شرکت:
Revit MEP 2023 Basics (BIM For Contractor) Crash Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Structural Steel Fabrications in Revit Course
شرکت:
Structural Steel Fabrications in Revit Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Stairs and Railing in Revit Course
شرکت:
Stairs and Railing in Revit Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Site design in Revit Course
شرکت:
Site design in Revit Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Site Design and Coordination in Revit
شرکت:
Site Design and Coordination in Revit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Schedules in Revit Course
شرکت:
Schedules in Revit Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Revit Roofs Masterclass
شرکت:
Revit Roofs Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 18 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Revit MEP – Plumbing
شرکت:
Revit MEP – Plumbing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Revit Materials Masterclass
شرکت:
Revit Materials Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 24 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Revit Family Editor Course
شرکت:
Revit Family Editor Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 25 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲