وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Revit

SAP2000 Professional Course for Structural Engineers
شرکت:
SAP2000 Professional Course for Structural Engineers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Dynamo Bim For Beginners
شرکت:
Dynamo Bim For Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 14 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Coohom for Interior Designers Advanced Office Space
شرکت:
Coohom for Interior Designers Advanced Office Space
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Revit Architecture Masterclass
شرکت:
Revit Architecture Masterclass
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Revit Architecture 2023- Villa 3D Modeling- Project Based
شرکت:
Revit Architecture 2023- Villa 3D Modeling- Project Based
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 26 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Revit Architecture 2023 – Zero to Hero with Projects
شرکت:
Revit Architecture 2023 – Zero to Hero with Projects
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learn Shopping Mall & Office Lighting Design System
شرکت:
Learn Shopping Mall & Office Lighting Design System
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learning Construction Estimating
Learning Construction Estimating
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Dlubal RFEM : Concrete Edition
شرکت:
Dlubal RFEM : Concrete Edition
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
C# Revit Plugin Creation Forms and Visualizations
شرکت:
C# Revit Plugin Creation Forms and Visualizations
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Autodesk Revit 2021 & Robot Structural Analysis 2021
شرکت:
Autodesk Revit 2021 & Robot Structural Analysis 2021
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
From Zero Step by Step C# for Revit API for PlugIn Creation
شرکت:
From Zero Step by Step C# for Revit API for PlugIn Creation
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Autodesk Revit Architecture BIM Training
شرکت:
Autodesk Revit Architecture BIM Training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Energy Optimization in HVAC System
شرکت:
Energy Optimization in HVAC System
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Revit Architecture-3D Architectural Design: Beginner
شرکت:
Revit Architecture-3D Architectural Design: Beginner
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Revit Architecture Beginners Course + Estimate + Lumion
شرکت:
Revit Architecture Beginners Course + Estimate + Lumion
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Construction Procurement Management
شرکت:
Construction Procurement Management
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Construction Contract Management
شرکت:
Construction Contract Management
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
BIM and Augmented Reality for Architects and Engineers
شرکت:
BIM and Augmented Reality for Architects and Engineers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Revit MEP 2019 Essentials and Intermediate
شرکت:
Revit MEP 2019 Essentials and Intermediate
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 1 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Interior Design: Style Your Home With Wall Art
شرکت:
Interior Design: Style Your Home With Wall Art
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱