وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Agile

Agile Project Management: Continuous Improvement
Agile Project Management: Continuous Improvement
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Accredited Agile Scrum Master
شرکت:
Accredited Agile Scrum Master
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Agile Ways of Working Workshop – Practical Guide
شرکت:
Agile Ways of Working Workshop – Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Scaled Agile framework® (Latest SAFe® 6.0) – Overview
شرکت:
Scaled Agile framework® (Latest SAFe® 6.0) – Overview
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering Agile: using Guerilla Leadership & Flow to win!
شرکت:
Mastering Agile: using Guerilla Leadership & Flow to win!
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Agile HR (Human Resources) A-Z Masterclass – Agile For HR
شرکت:
Agile HR (Human Resources) A-Z Masterclass – Agile For HR
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Complete Agile Scrum MasterProduct Owner Practical Training
شرکت:
Complete Agile Scrum MasterProduct Owner Practical Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 25 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
AGILE & SCRUM – Complete Course Bundle
شرکت:
AGILE & SCRUM – Complete Course Bundle
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Leadership in Agile Project Management: Essential Skills
شرکت:
Leadership in Agile Project Management: Essential Skills
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Agile Project Management With Jira
شرکت:
Agile Project Management With Jira
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Agile Project Management and SCRUM in Construction-101
شرکت:
Agile Project Management and SCRUM in Construction-101
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Complete Agile Course: PMI-ACP 21 PDUs, Coaching, Jira +
شرکت:
The Complete Agile Course: PMI-ACP 21 PDUs, Coaching, Jira +
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 6 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering Agile for Project Management
شرکت:
Mastering Agile for Project Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Master Agile & Scrum Basics
شرکت:
Master Agile & Scrum Basics
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery & Agile
شرکت:
DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery & Agile
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
Agile Retrospective+Continuous Improvement+Kaizen wth Scrum
شرکت:
Agile Retrospective+Continuous Improvement+Kaizen wth Scrum
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Agile Planning and OKRs: Transforming Your Project Outcomes
شرکت:
Agile Planning and OKRs: Transforming Your Project Outcomes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Mastering the Basics of Disciplined Agile Delivery (DAD)
شرکت:
Mastering the Basics of Disciplined Agile Delivery (DAD)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Introduction to Integral Agile Transformation
شرکت:
Introduction to Integral Agile Transformation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Introducing Scrum Accountabilities (Roles)
شرکت:
Introducing Scrum Accountabilities (Roles)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Professional Agile Leadership PAL I Certification Essentials
شرکت:
Professional Agile Leadership PAL I Certification Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery & Agile
شرکت:
DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery & Agile
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Agile Retrospective+Continuous Improvement+Kaizen wth Scrum
شرکت:
Agile Retrospective+Continuous Improvement+Kaizen wth Scrum
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲