وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آمار

Probability – A Level Mathematics
شرکت:
Probability – A Level Mathematics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Statistics / Data Analysis in SPSS: Inferential Statistics
شرکت:
Statistics / Data Analysis in SPSS: Inferential Statistics
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Basics of statistics
شرکت:
Basics of statistics
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Excel Statistics Essential Training: 1
Excel Statistics Essential Training: 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Statistical Thinking for Data Analysis
شرکت:
Statistical Thinking for Data Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Statistics for Business Analytics: Data Analysis with Excel
شرکت:
Statistics for Business Analytics: Data Analysis with Excel
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Business Statistics 101
شرکت:
Business Statistics 101
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Statistical DownScaling Model (SDSM) Data Analysis Course
شرکت:
Statistical DownScaling Model (SDSM) Data Analysis Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Beginners Guide to Statistical values
شرکت:
Beginners Guide to Statistical values
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Statistics Foundations 4: Advanced Topics
Statistics Foundations 4: Advanced Topics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Quality Engineering Statistics
شرکت:
Quality Engineering Statistics
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Prescriptive Analytics
شرکت:
Prescriptive Analytics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 24 دقیقه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Predictive Analytics, 2nd Edition
شرکت:
Predictive Analytics, 2nd Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Building Statistical Summaries with R
شرکت:
Building Statistical Summaries with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Statistics For Social Science Research
شرکت:
Statistics For Social Science Research
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Stata in 2 hours: Jumpstart in 2023
شرکت:
Stata in 2 hours: Jumpstart in 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Risk Management Using Failure Modes Effects Analysis (Ed-2)
شرکت:
Risk Management Using Failure Modes Effects Analysis (Ed-2)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Data Entry Master Course [2023] Goals and Career
شرکت:
Data Entry Master Course [2023] Goals and Career
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 22 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Foundations in Statistical Decision Making
شرکت:
Foundations in Statistical Decision Making
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Understanding Statistical Models and Mathematical Models
شرکت:
Understanding Statistical Models and Mathematical Models
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Solving Problems with Numerical Methods
شرکت:
Solving Problems with Numerical Methods
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Applying the Mathematical MASS Model with R
شرکت:
Applying the Mathematical MASS Model with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱