وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: PluralSight

Juniper Networks JNCIA-Junos – User Interfaces
شرکت:
Juniper Networks JNCIA-Junos – User Interfaces
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Juniper Networks JNCIA-Junos – Routing Policy and Firewall Filters
شرکت:
Juniper Networks JNCIA-Junos – Routing Policy and Firewall Filters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Juniper Networks JNCIA-Junos – Routing Fundamentals
شرکت:
Juniper Networks JNCIA-Junos – Routing Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Juniper Networks JNCIA-Junos – Operational Monitoring and Maintenance
شرکت:
Juniper Networks JNCIA-Junos – Operational Monitoring and Maintenance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Juniper Networks JNCIA-Junos – Junos OS Fundamentals
شرکت:
Juniper Networks JNCIA-Junos – Junos OS Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Juniper Networks JNCIA-Junos – Junos Configuration Basics
شرکت:
Juniper Networks JNCIA-Junos – Junos Configuration Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Juniper Networks: Networking Fundamentals
شرکت:
Juniper Networks: Networking Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
iOS 17 Fundamentals
شرکت:
iOS 17 Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to LangChain for Data Professionals
شرکت:
Introduction to LangChain for Data Professionals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Getting Started with NGINX
شرکت:
Getting Started with NGINX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Creating Reports with Power BI
شرکت:
Creating Reports with Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Creating and Using Decorators in TypeScript 5
شرکت:
Creating and Using Decorators in TypeScript 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Consuming Web APIs with TypeScript 5
شرکت:
Consuming Web APIs with TypeScript 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Clojure Fundamentals
شرکت:
Clojure Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Building Java Web Applications Using Spring Framework 6
شرکت:
Building Java Web Applications Using Spring Framework 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Building a Modern CI/CD Pipeline with Jenkins
شرکت:
Building a Modern CI/CD Pipeline with Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Automating Power BI Admin
شرکت:
Automating Power BI Admin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Authentication and Authorization in Spring Boot 3 Using Oauth2
شرکت:
Authentication and Authorization in Spring Boot 3 Using Oauth2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
AppSheet Administration
شرکت:
AppSheet Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
AI Language Models and Foundation Models
شرکت:
AI Language Models and Foundation Models
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Test Automation – The Big Picture
شرکت:
Test Automation – The Big Picture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Web App Pen Testing: Reconnaissance
شرکت:
Web App Pen Testing: Reconnaissance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Vue 3 Playbook
شرکت:
Vue 3 Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲