وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: PluralSight

Visual Studio 2019 Getting Started
شرکت:
Visual Studio 2019 Getting Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
AWS Certified Solutions Architect – Professional (SAP-C02)
شرکت:
AWS Certified Solutions Architect – Professional (SAP-C02)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 25 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
WPF MVVM in Depth
شرکت:
WPF MVVM in Depth
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Working with Hierarchies in SQL Server
شرکت:
Working with Hierarchies in SQL Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Using Generative AI to Troubleshoot Microsoft Windows
شرکت:
Using Generative AI to Troubleshoot Microsoft Windows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Reading and Writing CSV Files in Python
شرکت:
Reading and Writing CSV Files in Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Getting Started with Podman
شرکت:
Getting Started with Podman
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Getting Started with NumPy
شرکت:
Getting Started with NumPy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Data Visualization for Storytelling
شرکت:
Data Visualization for Storytelling
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Business Analysis Techniques: Planning and Monitoring Business Analysis Work
شرکت:
Business Analysis Techniques: Planning and Monitoring Business Analysis Work
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Business Analysis Techniques: Evaluating Solutions
شرکت:
Business Analysis Techniques: Evaluating Solutions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Business Analysis Techniques: Conducting Strategy Analysis
شرکت:
Business Analysis Techniques: Conducting Strategy Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Business Analysis Techniques: Analyzing and Defining Requirements and Designs
شرکت:
Business Analysis Techniques: Analyzing and Defining Requirements and Designs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Business Analysis: The Skills and Competencies of Effective Business Analysts
شرکت:
Business Analysis: The Skills and Competencies of Effective Business Analysts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Business Analysis: Planning and Ensuring Success
شرکت:
Business Analysis: Planning and Ensuring Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Business Analysis: Managing Requirements
شرکت:
Business Analysis: Managing Requirements
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Business Analysis: Defining Change Strategies
شرکت:
Business Analysis: Defining Change Strategies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲