وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Cisco CCNP

WAN Technology Overview & Design Principles
شرکت:
WAN Technology Overview & Design Principles
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 15 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Switching Security (CCNP)
شرکت:
Switching Security (CCNP)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
RouterSwitch Security
شرکت:
RouterSwitch Security
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Practical Design for Enterprise IP Routing
شرکت:
Practical Design for Enterprise IP Routing
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Implementing Arista EOS for Cisco Engineers
شرکت:
Implementing Arista EOS for Cisco Engineers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Implementing & Troubleshooting EIGRP
شرکت:
Implementing & Troubleshooting EIGRP
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
ENCOR (350-401) v1.1 Video Training Series (2023 Blueprint)
شرکت:
ENCOR (350-401) v1.1 Video Training Series (2023 Blueprint)
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 9 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Cisco Customer Success Management for beginners
شرکت:
Cisco Customer Success Management for beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Cisco Certified Support Technician (CCST): Cybersecurity
شرکت:
Cisco Certified Support Technician (CCST): Cybersecurity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Cisco Secure Firewall
Cisco Secure Firewall
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
IP Subnet Math in under 15 Seconds without Calculator!
شرکت:
IP Subnet Math in under 15 Seconds without Calculator!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Inter-AS and Multicast MPLS VPNs
شرکت:
Inter-AS and Multicast MPLS VPNs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Cisco Meraki Course 2023
شرکت:
Cisco Meraki Course 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
CCNP Security SVPN (300-730) Training Part-1/2
شرکت:
CCNP Security SVPN (300-730) Training Part-1/2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 11 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Transmission Control Protocol (TCP) from Scratch !!
شرکت:
Transmission Control Protocol (TCP) from Scratch !!
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Cisco Identity Services Engine (ISE) – Deep Dive
شرکت:
Cisco Identity Services Engine (ISE) – Deep Dive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
ABC of Cisco ACI 6.0
شرکت:
ABC of Cisco ACI 6.0
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Learning Subnetting
Learning Subnetting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Cisco ACI – Application Centric Infrastructure 2023
شرکت:
Cisco ACI – Application Centric Infrastructure 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 12 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to SD-WAN
Introduction to SD-WAN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Implementing Cisco Data Center Storage Online Training
شرکت:
Implementing Cisco Data Center Storage Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
CCT Routing and Switching: Cisco Equipment and Hardware
شرکت:
CCT Routing and Switching: Cisco Equipment and Hardware
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲