وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Cisco CCNP

Cisco Certified Support Technician (CCST) Networking
شرکت:
Cisco Certified Support Technician (CCST) Networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
CCNP,CCIE Enterprise: ENCOR 350-401 v1.1 Training
شرکت:
CCNP,CCIE Enterprise: ENCOR 350-401 v1.1 Training
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
63 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Fundamental Cisco Training for Collaboration Engineers
شرکت:
Fundamental Cisco Training for Collaboration Engineers
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Cisco CCNP Data Center DCCOR (350-601)
شرکت:
Cisco CCNP Data Center DCCOR (350-601)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Cisco CCNP Data Center DCCOR (350-601)
شرکت:
Cisco CCNP Data Center DCCOR (350-601)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Cisco ASA Firewalls
شرکت:
Cisco ASA Firewalls
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
The Complete Course of GNS3 2024
شرکت:
The Complete Course of GNS3 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Cisco CCNP and CCIE Enterprise ENCOR Training | 350-401
شرکت:
Cisco CCNP and CCIE Enterprise ENCOR Training | 350-401
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Actionable Information from Aggregated Log Data
شرکت:
Actionable Information from Aggregated Log Data
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Understanding the Precision Time Protocol
شرکت:
Understanding the Precision Time Protocol
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
QOS for Cisco Collaboration
شرکت:
QOS for Cisco Collaboration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Collaboration Applications
شرکت:
Mastering Collaboration Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Infrastructure  Design for Collaboration
شرکت:
Infrastructure Design for Collaboration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Final Lab Practice for CCNP CLCOR
شرکت:
Final Lab Practice for CCNP CLCOR
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Cisco Catalyst SD-WAN Foundations
Cisco Catalyst SD-WAN Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
SD-WAN – Q3, 2023
شرکت:
SD-WAN – Q3, 2023
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 26 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Understanding Cisco SDA Fundamentals (SDAFND) v1.0
شرکت:
Understanding Cisco SDA Fundamentals (SDAFND) v1.0
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 12 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Huawei MPLS Services Volume 1 – Theory and Labs
شرکت:
Huawei MPLS Services Volume 1 – Theory and Labs
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Huawei MPLS Services Vol.2 – The Ultimate Scalable Solutions
شرکت:
Huawei MPLS Services Vol.2 – The Ultimate Scalable Solutions
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 22 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
CCNP ENARSI (300-410): SIGNATURE COURSE
شرکت:
CCNP ENARSI (300-410): SIGNATURE COURSE
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
48 ساعت و 15 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Building up a Multihomed Core ISP network using Juniper
شرکت:
Building up a Multihomed Core ISP network using Juniper
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Khawar Butt – SDA – Aug 2022
شرکت:
Khawar Butt – SDA – Aug 2022
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Learn Cisco Switching by Doing
شرکت:
Learn Cisco Switching by Doing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲