وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Active Directory

Designing and Implementing Active Directory and Entra ID
شرکت:
Designing and Implementing Active Directory and Entra ID
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Advanced Pen Testing Techniques for Active Directory
Advanced Pen Testing Techniques for Active Directory
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Windows & AD Pentesting – Hands-on Lab Scenarios
شرکت:
Windows & AD Pentesting – Hands-on Lab Scenarios
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Azure Active Directory for Python Developers
Azure Active Directory for Python Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Specialized Hunts: Threat Hunting within Active Directory
شرکت:
Specialized Hunts: Threat Hunting within Active Directory
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Windows Server And Active Directory Penetration Testing
شرکت:
Windows Server And Active Directory Penetration Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction to Azure Active Directory
شرکت:
Introduction to Azure Active Directory
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Active Directory Protection & Tiering
شرکت:
Active Directory Protection & Tiering
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Specialized Hunts: Threat Hunting within Active Directory
شرکت:
Specialized Hunts: Threat Hunting within Active Directory
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Active Directory:  Manage and Optimize The Network
شرکت:
Mastering Active Directory: Manage and Optimize The Network
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 12 دقیقه
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
Learning Azure Active Directory for Developers
شرکت:
Learning Azure Active Directory for Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Troubleshooting Security and Active Directory Issues with Sysinternals Tools
شرکت:
Troubleshooting Security and Active Directory Issues with Sysinternals Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Azure Active Directory for .NET Developers
Azure Active Directory for .NET Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Windows Server 2022: Deploy and Manage Active Directory Domain Services
شرکت:
Windows Server 2022: Deploy and Manage Active Directory Domain Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
PowerShell Playbook: Automating Active Directory
شرکت:
PowerShell Playbook: Automating Active Directory
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Configuring Azure Active Directory for Microsoft Azure Workloads
شرکت:
Configuring Azure Active Directory for Microsoft Azure Workloads
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Troubleshooting Security and Active Directory Issues with Sysinternals Tools
شرکت:
Troubleshooting Security and Active Directory Issues with Sysinternals Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱