وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Active Directory

Troubleshooting Security and Active Directory Issues with Sysinternals Tools
شرکت:
Troubleshooting Security and Active Directory Issues with Sysinternals Tools
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Azure Active Directory for .NET Developers
Azure Active Directory for .NET Developers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Windows Server 2022: Deploy and Manage Active Directory Domain Services
شرکت:
Windows Server 2022: Deploy and Manage Active Directory Domain Services
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
PowerShell Playbook: Automating Active Directory
شرکت:
PowerShell Playbook: Automating Active Directory
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Configuring Azure Active Directory for Microsoft Azure Workloads
شرکت:
Configuring Azure Active Directory for Microsoft Azure Workloads
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Active Directory: Deploying and managing Certificate Service
شرکت:
Active Directory: Deploying and managing Certificate Service
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Troubleshooting Security and Active Directory Issues with Sysinternals Tools
شرکت:
Troubleshooting Security and Active Directory Issues with Sysinternals Tools
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Windows Server 2022: Implement Active Directory Certificate Services
شرکت:
Windows Server 2022: Implement Active Directory Certificate Services
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Windows Server 2022: Deploy and Manage Active Directory Domain Services
شرکت:
Windows Server 2022: Deploy and Manage Active Directory Domain Services
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Install and Configure Active Directory Domain Services in Windows Server 2016
شرکت:
Install and Configure Active Directory Domain Services in Windows Server 2016
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Implementing Active Directory Certificate Services in Windows Server 2016
شرکت:
Implementing Active Directory Certificate Services in Windows Server 2016
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 10 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Implementing Active Directory Certificate Services in Windows Server 2016
شرکت:
Implementing Active Directory Certificate Services in Windows Server 2016
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 10 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Windows Server 2022: Implement Active Directory Certificate Services
شرکت:
Windows Server 2022: Implement Active Directory Certificate Services
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Azure Active Directory And Azure AD Domain Services
شرکت:
Azure Active Directory And Azure AD Domain Services
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Active Directory on Windows Server 2019 + Group Policies
شرکت:
Active Directory on Windows Server 2019 + Group Policies
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Active Directory and Group Policy, GPO (with labs), 2022
شرکت:
Active Directory and Group Policy, GPO (with labs), 2022
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
کار با Azure Active Directory PowerShell برای آفیس 365
شرکت:
کار با Azure Active Directory PowerShell برای آفیس 365
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱