وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش JavaScript

JavaScript

جاوااسکریپت، به اختصار JS زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، پویا، مبتنی بر شی، چند رویه و تفسیری است. در کنار HTML و CSS، جاوااسکریپت یکی از سه هسته صفحات دنیای وب می‌باشد. این زبان می‌تواند هم به صورت ساخت یافته و هم به صورت شی گرا مورد استفاده قرار گیرد. در این زبان اشیاء با اضافه شدن متدها و خصوصیات پویا به اشیاء خالی ساخته می‌شوند، بر خلاف جاوا. بعد از ساخته شدن یک شی ، این شی می‌تواند به عنوان نمونه‌ای برای ساخته شدن اشیاء مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
به علت این قابلیت زبان جاوااسکریپت برای ساختن نمونه از سیستم مناسب می‌باشد.

Basic Website Building with ChatGPT, React, JS, CSS
شرکت:
Basic Website Building with ChatGPT, React, JS, CSS
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۳
Build An Ecommerce Website with NextJS, Sanity CMS & Stripe
شرکت:
Build An Ecommerce Website with NextJS, Sanity CMS & Stripe
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۳
Bootstrap 5 for beginners
شرکت:
Bootstrap 5 for beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۳
Complete Guide to Front-End Dev-HTML, CSS & JavaScript(2024)
شرکت:
Complete Guide to Front-End Dev-HTML, CSS & JavaScript(2024)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ تیر ۱۴۰۳
RxJS Crash Course – Reactivex From Zero to Hero
شرکت:
RxJS Crash Course – Reactivex From Zero to Hero
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۲ تیر ۱۴۰۳
Remake Retro Games with JavaScript
شرکت:
Remake Retro Games with JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۲۲ تیر ۱۴۰۳
Generative AI for NodeJs: OpenAI, LangChain – TypeScript
شرکت:
Generative AI for NodeJs: OpenAI, LangChain – TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ تیر ۱۴۰۳
JavaScript & jQuery: From Zero to Hero
شرکت:
JavaScript & jQuery: From Zero to Hero
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۰ تیر ۱۴۰۳
Ultimate Next.js 14 Portfolio Website  (Zero To Hero) 2024
شرکت:
Ultimate Next.js 14 Portfolio Website (Zero To Hero) 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 14 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
TypeScript 5 Crash Course for JavaScript Developers
شرکت:
TypeScript 5 Crash Course for JavaScript Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
SolidJS – Zero To Pro: The Complete Guide to SolidJS
شرکت:
SolidJS – Zero To Pro: The Complete Guide to SolidJS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 5 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
Practical Projects with Astro JS
شرکت:
Practical Projects with Astro JS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
Full Stack Microsoft To Do Prototype With Next.js
شرکت:
Full Stack Microsoft To Do Prototype With Next.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ تیر ۱۴۰۳
Frontend web developer Modern HTML CSS JavaScript
شرکت:
Frontend web developer Modern HTML CSS JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 22 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
Next.js With Tailwind CSS-Build a Frontend Ecommerce Project
شرکت:
Next.js With Tailwind CSS-Build a Frontend Ecommerce Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Next.js 14 Hotel Rooms Booking App 2024
شرکت:
Next.js 14 Hotel Rooms Booking App 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Next.js From Scratch 2024
شرکت:
Next.js From Scratch 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
JavaScript Prototypes: Ultimate Course (2024)
شرکت:
JavaScript Prototypes: Ultimate Course (2024)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Next.js 14 Lottery & Lucky Draw App
شرکت:
Next.js 14 Lottery & Lucky Draw App
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Nextjs 14, Tailwind CSS Create Modern Portfolio Website
شرکت:
Nextjs 14, Tailwind CSS Create Modern Portfolio Website
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
JavaScript Interop in ASP.NET Core Blazor
شرکت:
JavaScript Interop in ASP.NET Core Blazor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
GSAP + Javascript crash course for Articulate Storyline 360
شرکت:
GSAP + Javascript crash course for Articulate Storyline 360
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Enterprise Fullstack with NestJS
شرکت:
Enterprise Fullstack with NestJS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Enterprise Fullstack with NestJS
شرکت:
Enterprise Fullstack with NestJS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳