وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Java

Java

جاوا یک زبان برنامه نویسی که به صورت شی گرا ارائه شده است. جاوا شبیه به زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس می باشد اما مدل شی گرایی آسانتری نسبت به سی پلاس پلاس دارد.زبان برنامه نویسی جاوا از قابلیت‌های سطح پایین کمتری پشتیبانی می‌کند.
یکی از قابلیت‌های بنیادین جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خودکار انجام می‌دهد.ضریب اطمینان عملکرد برنامه‌های نوشته‌شده به زبان جاوا نسبت به زبان های نسل اول C بالا است.برنامه‌های جاوا به صورت بایت کد (کامپایل) می‌شوند و توسط JVM (ماشین مجازی جاوا) به کدهای ماشین تبدیل و اجرا می‌شوند. در صورت وجود JVM مانند سایر زبانهای مبتنی بر آن که وابسته به سیستم‌عامل خاصی نیستند برنامه‌های نوشته شده به جاوا بر روی هر نوع سیستم عامل و هرگونه وسیلهٔ الکترونیکی قابل اجرا می‌باشند.

Basic to Advanced, Complete GraphQL Java with Spring boot 3
شرکت:
Basic to Advanced, Complete GraphQL Java with Spring boot 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Knowledge you need to become a Java software engineer
شرکت:
Knowledge you need to become a Java software engineer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
JUnit Essentials: Unit Testing Mastery for Java Applications
شرکت:
JUnit Essentials: Unit Testing Mastery for Java Applications
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Excel Automation Mastery: Using Java, .NET, and Python
شرکت:
Excel Automation Mastery: Using Java, .NET, and Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
RocktheJVM – ZIO Rite of Passage
شرکت:
RocktheJVM – ZIO Rite of Passage
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 17 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
RocktheJVM – Typelevel Rite of Passage
شرکت:
RocktheJVM – Typelevel Rite of Passage
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Web Scraping on Java 17 & HtmlUnit
شرکت:
Web Scraping on Java 17 & HtmlUnit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Programming Fundamentals in Java for CS Students: Part 1
شرکت:
Programming Fundamentals in Java for CS Students: Part 1
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 21 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Learn JUnit from Begineer to Advanced
شرکت:
Learn JUnit from Begineer to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Java Programming Language for Beginners
شرکت:
Java Programming Language for Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Java Programming Course | Efficient Way to Learn
شرکت:
Java Programming Course | Efficient Way to Learn
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 12 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Java Spring Framework 6 with Spring Boot 3
شرکت:
Java Spring Framework 6 with Spring Boot 3
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
43 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Core Java for Beginners – Comprehensive Approach
شرکت:
Core Java for Beginners – Comprehensive Approach
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت و 17 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Complete Core Java + DSA + Build Projects and more..
شرکت:
Complete Core Java + DSA + Build Projects and more..
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
A Complete Guide to Java Programming with Examples
شرکت:
A Complete Guide to Java Programming with Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Junit 5 Chatgpt Spring Boot Java Microservices 100% Coverage
شرکت:
Junit 5 Chatgpt Spring Boot Java Microservices 100% Coverage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Learn API Integration in Android Studio Retrofit 2 JAVA
شرکت:
Learn API Integration in Android Studio Retrofit 2 JAVA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
JDBC Simplified
شرکت:
JDBC Simplified
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Java Game Development for Kids: Unleash Creativity in Coding
شرکت:
Java Game Development for Kids: Unleash Creativity in Coding
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to object oriented programing
شرکت:
Introduction to object oriented programing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
High-Performance Java Persistence Training
شرکت:
High-Performance Java Persistence Training
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Clojure Fundamentals
شرکت:
Clojure Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Building Java Web Applications Using Spring Framework 6
شرکت:
Building Java Web Applications Using Spring Framework 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Core Java for Beginners – Comprehensive Approach
شرکت:
Core Java for Beginners – Comprehensive Approach
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 19 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲