وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش بازی سازی

برای ساخت بازی های مختلف نیاز به نرم افزار های متفاوتی است که در اینجا چند مورد از نرم افزار ها ذکر می شود، از جمله:

3Ds Max
Blender
Maya
Cinema 4D
Houdini
Modo
3D Coat
GameSalad
Stencyl
GameMaker
FlowLab
Sploder

را می توان برای ساخت بازی نام برد

Unreal Engine 5 Class Blueprints
شرکت:
Unreal Engine 5 Class Blueprints
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Level up your Roblox game development
شرکت:
Level up your Roblox game development
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Learn to program with Python by making a game (2023)
شرکت:
Learn to program with Python by making a game (2023)
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
2D PLATFORMER GAME IN UNITY WITH PLAYMAKER AND TOUCH CONTROL
شرکت:
2D PLATFORMER GAME IN UNITY WITH PLAYMAKER AND TOUCH CONTROL
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Scratch 3.0 Programming for Beginners | Learn to Code!!
شرکت:
Scratch 3.0 Programming for Beginners | Learn to Code!!
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Python 102: Developing a text-based pac-man game
شرکت:
Python 102: Developing a text-based pac-man game
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Making A 2D Platformer With Visual Scripting In Unity!
شرکت:
Making A 2D Platformer With Visual Scripting In Unity!
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
M.I.T Scratch – Programming and Creating Games – Kids Coding
شرکت:
M.I.T Scratch – Programming and Creating Games – Kids Coding
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learn Unity3D Mobile Games  with Best C# Design Patterns!
شرکت:
Learn Unity3D Mobile Games with Best C# Design Patterns!
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 8 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learn 2D Character Animation for Games in Spine Essential
شرکت:
Learn 2D Character Animation for Games in Spine Essential
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Create a Horror Zombie game in Unity
شرکت:
Create a Horror Zombie game in Unity
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Unreal Engine 5: Easy Cinematic Natural Environments
شرکت:
Unreal Engine 5: Easy Cinematic Natural Environments
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۱
Unreal Engine 5 and Blender 3D: Easy Product Visualization
شرکت:
Unreal Engine 5 and Blender 3D: Easy Product Visualization
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Unreal 5 Materials – Part 1 Environments
شرکت:
Unreal 5 Materials – Part 1 Environments
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 24 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۱
Unity C# –  An in-depth mobile Game Development course
شرکت:
Unity C# – An in-depth mobile Game Development course
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Ultimate guid to create 3D survival game in unity & C#
شرکت:
Ultimate guid to create 3D survival game in unity & C#
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 2 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۱
Learn To Create a Complete Save System in Unity & C#
شرکت:
Learn To Create a Complete Save System in Unity & C#
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Learn to Code With The Complete Unity 2D Masterclass
شرکت:
Learn to Code With The Complete Unity 2D Masterclass
29,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 16 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Beginner functional app course(Unity, C#, and Visual Studio)
شرکت:
Beginner functional app course(Unity, C#, and Visual Studio)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
3D Hyper Casual Runner 101 for Android with Unity
شرکت:
3D Hyper Casual Runner 101 for Android with Unity
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Unreal Engine 5: Easy Realistic Scenes
شرکت:
Unreal Engine 5: Easy Realistic Scenes
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Unreal Engine 5: Easy Cinematic Environments
شرکت:
Unreal Engine 5: Easy Cinematic Environments
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Unity Multiplayer Blockchain Game Course
شرکت:
Unity Multiplayer Blockchain Game Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Little Adventurer: Learn to make a 3D action game with Unity
شرکت:
Little Adventurer: Learn to make a 3D action game with Unity
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱