وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش بازی سازی

برای ساخت بازی های مختلف نیاز به نرم افزار های متفاوتی است که در اینجا چند مورد از نرم افزار ها ذکر می شود، از جمله:

3Ds Max
Blender
Maya
Cinema 4D
Houdini
Modo
3D Coat
GameSalad
Stencyl
GameMaker
FlowLab
Sploder

را می توان برای ساخت بازی نام برد

Analytics Redefined: Elevate Your Business Intelligence Game
شرکت:
Analytics Redefined: Elevate Your Business Intelligence Game
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Create a Procedural Jigsaw Puzzle Mobile Game from Scratch
شرکت:
Create a Procedural Jigsaw Puzzle Mobile Game from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 20 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete C# Unity Game Development 3D For Absolute Beginners
شرکت:
Complete C# Unity Game Development 3D For Absolute Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete 3D FPS Game in Unity C# For Beginners 2024
شرکت:
Complete 3D FPS Game in Unity C# For Beginners 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 15 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Game Design Essentials: Tools, Theories and Techniques
شرکت:
Game Design Essentials: Tools, Theories and Techniques
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Flutter iOS & Android Mobile Snake Game Development Course
شرکت:
Flutter iOS & Android Mobile Snake Game Development Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
C# Unity Game using the Wax Blockchain
شرکت:
C# Unity Game using the Wax Blockchain
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Vfx For Games: Creating A Fantasy Scene
شرکت:
Vfx For Games: Creating A Fantasy Scene
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Stylized Environment Creation For Games
شرکت:
Stylized Environment Creation For Games
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 7 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creating Assets & Architecture For Game Environments
شرکت:
Creating Assets & Architecture For Game Environments
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creating A Sci-fi Pistol For Games
شرکت:
Creating A Sci-fi Pistol For Games
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unreal Engine 5: Creating a Car Racing Game
شرکت:
Unreal Engine 5: Creating a Car Racing Game
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Houdini RBD II – Ground Destruction Learn Ground Cracks & Import Into Unreal Engine
شرکت:
Houdini RBD II – Ground Destruction Learn Ground Cracks & Import Into Unreal Engine
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unity 2023 Essential Training
Unity 2023 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Scratch for Kids by Steve Kinney
شرکت:
Scratch for Kids by Steve Kinney
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
بوت کمپ آنریل انجین
شرکت:
بوت کمپ آنریل انجین
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unreal Engine Bootcamp – Part 1
شرکت:
Unreal Engine Bootcamp – Part 1
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Learn how to create a 2D RPG game with Unity
شرکت:
Learn how to create a 2D RPG game with Unity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 17 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Learn how to create a 2D Action game with Unity
شرکت:
Learn how to create a 2D Action game with Unity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Jumpstart to 2D Game Development: Godot 4 for Beginners
شرکت:
Jumpstart to 2D Game Development: Godot 4 for Beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Interactive Visualization in Unreal Engine 5 for ArchViz
شرکت:
Interactive Visualization in Unreal Engine 5 for ArchViz
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 13 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
How To Rapidly Make 2D And 3D Game Art
شرکت:
How To Rapidly Make 2D And 3D Game Art
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
How To Create A First Person Shooter In Unreal Engine 5
شرکت:
How To Create A First Person Shooter In Unreal Engine 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳