وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش کتابخانه جاوا اسکریپت

منظور از کتابخانه های جاوا اسکریپت

کتابخانه های برنامه نویسی معمولا شامل تعدادی توابع پرکاربرد مورد نیاز برنامه نویسان هستند.به این کتابخانه های جاوا اسکریپت اصطلاحا framework جاوا اسکریپت یا همون چارچوب برنامه نویسی جاوا اسکریپت گفته می شود.از پرکاربرد ترین کتابخانه ای جاوا اسکریپت می توان به :

iTour
Popper.js
Anime
Cleave.js
okayNav اشاره کرد.

 

GRUNT js: Automate web development tasks and save your time
شرکت:
GRUNT js: Automate web development tasks and save your time
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Full Stack Development With Next.js: Blog App
شرکت:
Full Stack Development With Next.js: Blog App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Ultimate Next.js 14+ Crash course Master Web Development
شرکت:
The Ultimate Next.js 14+ Crash course Master Web Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
NextAuth – Authentication and Authorization in Next.js 13.5+
شرکت:
NextAuth – Authentication and Authorization in Next.js 13.5+
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Full Stack Development With Next.js: Markdown App
شرکت:
Full Stack Development With Next.js: Markdown App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Build Servers with BunJS Fastify and Prisma
شرکت:
Build Servers with BunJS Fastify and Prisma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
NextJS & OpenAI
شرکت:
NextJS & OpenAI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Next.js Web Dev: Master this Powerful React Framework
شرکت:
Next.js Web Dev: Master this Powerful React Framework
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Vue 3 Authentication and Authorization
شرکت:
Vue 3 Authentication and Authorization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Vuex | Vuex with Vue Js Projects to Build Web Application UI
شرکت:
Vuex | Vuex with Vue Js Projects to Build Web Application UI
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Vue & Vuex | Vue Js Front End Web Development with Vuex
شرکت:
Vue & Vuex | Vue Js Front End Web Development with Vuex
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Next.js 13 – OpenAI (Online Shop CMS – Project Manager App)
شرکت:
Next.js 13 – OpenAI (Online Shop CMS – Project Manager App)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Next.js 13 Question and Answer Platform (Stack-Overflow)
شرکت:
Next.js 13 Question and Answer Platform (Stack-Overflow)
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Vue 3 Tooling
شرکت:
Vue 3 Tooling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Vue 3 Testing with Vitest
شرکت:
Vue 3 Testing with Vitest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Vue 3 State Management with Pinia
شرکت:
Vue 3 State Management with Pinia
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Vue 3 Internationalization
شرکت:
Vue 3 Internationalization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
The Ultimate Nextjs.14 Portfolio Website Responsive (2024)
شرکت:
The Ultimate Nextjs.14 Portfolio Website Responsive (2024)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Next.js Deployment Guide Hosting on DigitalOcean with Linux
شرکت:
Next.js Deployment Guide Hosting on DigitalOcean with Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Chatbot UiUx In Nextjs
شرکت:
Chatbot UiUx In Nextjs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Next.js 13 Ecommerce App from Scratch 2023
شرکت:
Next.js 13 Ecommerce App from Scratch 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Three.js, React Three Fiber, Drei, React Spring & More
شرکت:
Three.js, React Three Fiber, Drei, React Spring & More
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Learn Next.js from Scratch with Live Project  (2023)
شرکت:
Learn Next.js from Scratch with Live Project (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Create Websites with REACT, Bootstrap5, ANIME JS, SWIPER JS
شرکت:
Create Websites with REACT, Bootstrap5, ANIME JS, SWIPER JS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲