وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CentOS

CentOS 7: A Complete Guide!: 2-in-1
شرکت:
CentOS 7: A Complete Guide!: 2-in-1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
CentOS Enterprise Linux 7 Virtualization Management
شرکت:
CentOS Enterprise Linux 7 Virtualization Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
CentOS Enterprise Linux 7 User and Group Management
شرکت:
CentOS Enterprise Linux 7 User and Group Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
CentOS Enterprise Linux 7 Storage Management
شرکت:
CentOS Enterprise Linux 7 Storage Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
CentOS Enterprise Linux 7 Service Management
شرکت:
CentOS Enterprise Linux 7 Service Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
CentOS Enterprise Linux 7 Operation Essentials
شرکت:
CentOS Enterprise Linux 7 Operation Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
CentOS Enterprise Linux 7 Network Management
شرکت:
CentOS Enterprise Linux 7 Network Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
دوره یادگیری کامل Cent8x Stream
شرکت:
دوره یادگیری کامل Cent8x Stream
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 24 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری لینوکس های Enterprise Linux 8, CentOS 8
شرکت:
یادگیری لینوکس های Enterprise Linux 8, CentOS 8
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
راهنمای کامل یادگیری CentOS 7
شرکت:
راهنمای کامل یادگیری CentOS 7
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
آموزش مدیریت CentOS Enterprise Linux 7
شرکت:
آموزش مدیریت CentOS Enterprise Linux 7
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ دی ۱۳۹۸
فیلم یادگیری CentOS Enterprise Linux 7 Virtualization Management
شرکت:
فیلم یادگیری CentOS Enterprise Linux 7 Virtualization Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ دی ۱۳۹۸
فیلم یادگیری CentOS Enterprise Linux 7 User and Group Management
شرکت:
فیلم یادگیری CentOS Enterprise Linux 7 User and Group Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۲۱ دی ۱۳۹۸
فیلم یادگیری CentOS Enterprise Linux 7 Storage Management
شرکت:
فیلم یادگیری CentOS Enterprise Linux 7 Storage Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 24 دقیقه
۲۱ دی ۱۳۹۸
فیلم یادگیری CentOS Enterprise Linux 7 Network Management
شرکت:
فیلم یادگیری CentOS Enterprise Linux 7 Network Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ دی ۱۳۹۸
آموزش مجازی سازی در لینوکس بوسیله Linux KVM
شرکت:
آموزش مجازی سازی در لینوکس بوسیله Linux KVM
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸