وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Houdini

Houdini: Rbd Fracture Glass Project
شرکت:
Houdini: Rbd Fracture Glass Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
A Road to Houdini SOP Nodes – Essentials for VFX Beginners
شرکت:
A Road to Houdini SOP Nodes – Essentials for VFX Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 17 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Mirror Dimension Houdini & Nuke VFX Course
شرکت:
Mirror Dimension Houdini & Nuke VFX Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Laser Reveal Houdini & Nuke VFX Course
شرکت:
Laser Reveal Houdini & Nuke VFX Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Abstract in Houdini v2
شرکت:
Abstract in Houdini v2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 16 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Abstract in Houdini v1
شرکت:
Abstract in Houdini v1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Gumroad – Burning Cloth Tear – Houdini & Nuke VFX Course
شرکت:
Gumroad – Burning Cloth Tear – Houdini & Nuke VFX Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Houdini Learning Path From Basic Step By Step Method
شرکت:
Houdini Learning Path From Basic Step By Step Method
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 10 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Houdini: VEX Fundamentals
شرکت:
Houdini: VEX Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Tsunami in Houdini
شرکت:
Tsunami in Houdini
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Using Solaris In Houdini
شرکت:
Using Solaris In Houdini
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Houdini VEX
شرکت:
Houdini VEX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Houdini Tutorial Star Wars Inspired Ice Destruction
شرکت:
Houdini Tutorial Star Wars Inspired Ice Destruction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Houdini Advanced Water FX
شرکت:
Houdini Advanced Water FX
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
39 ساعت و 2 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Houdini The Geometry Essentials Collection
شرکت:
Houdini The Geometry Essentials Collection
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Niels Prayer A Procedural Journey
شرکت:
Niels Prayer A Procedural Journey
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Fiber tearing product simulation
شرکت:
Fiber tearing product simulation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Vertex School – Houdini FX & Redshift – On Demand
شرکت:
Vertex School – Houdini FX & Redshift – On Demand
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
TheVFX School – Bridge Collapse in Houdini
شرکت:
TheVFX School – Bridge Collapse in Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Complete Houdini FX 19.5 Course Beginner To Advanced
شرکت:
Complete Houdini FX 19.5 Course Beginner To Advanced
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Sapphire FX – Houdini Ship Destruction
شرکت:
Sapphire FX – Houdini Ship Destruction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Houdini Elements – Particles FX
شرکت:
Houdini Elements – Particles FX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Intro to Terrains in Houdini and Unreal
شرکت:
Intro to Terrains in Houdini and Unreal
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲