وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Houdini

Niels Prayer A Procedural Journey
شرکت:
Niels Prayer A Procedural Journey
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Fiber tearing product simulation
شرکت:
Fiber tearing product simulation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Vertex School – Houdini FX & Redshift – On Demand
شرکت:
Vertex School – Houdini FX & Redshift – On Demand
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
TheVFX School – Bridge Collapse in Houdini
شرکت:
TheVFX School – Bridge Collapse in Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Complete Houdini FX 19.5 Course Beginner To Advanced
شرکت:
Complete Houdini FX 19.5 Course Beginner To Advanced
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Sapphire FX – Houdini Ship Destruction
شرکت:
Sapphire FX – Houdini Ship Destruction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Houdini Elements – Particles FX
شرکت:
Houdini Elements – Particles FX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Intro to Terrains in Houdini and Unreal
شرکت:
Intro to Terrains in Houdini and Unreal
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
CG Imagine – Boat in a Storm with Diogo Guerreiro
شرکت:
CG Imagine – Boat in a Storm with Diogo Guerreiro
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
VEX For Houdini Artists
شرکت:
VEX For Houdini Artists
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Magical Butterfly FX in Houdini
شرکت:
Magical Butterfly FX in Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Houdini for Absolute Beginners
شرکت:
Houdini for Absolute Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 2
شرکت:
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 2
شرکت:
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 1
شرکت:
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Particle Fx In Houdini: Vol. 1
شرکت:
Introduction To Particle Fx In Houdini: Vol. 1
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Massive Prime
شرکت:
Introduction To Massive Prime
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Creativity: Story & Character Development
شرکت:
Creativity: Story & Character Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Creating Stylized Vfx In Unreal Engine 5
شرکت:
Creating Stylized Vfx In Unreal Engine 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Creating An Fx Production Shot In Houdini
شرکت:
Creating An Fx Production Shot In Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Controlled Building Demolition Fx In Houdini
شرکت:
Controlled Building Demolition Fx In Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Create an Atmospheric Environment in Houdini and Speedtree
شرکت:
Create an Atmospheric Environment in Houdini and Speedtree
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Pyro III – Large Explosion
شرکت:
Pyro III – Large Explosion
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Total Destruction vol.4 Sparse Pyro
شرکت:
Total Destruction vol.4 Sparse Pyro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲