وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش 3dsMax

Hard Surface Modeling Foundation Tutorial (2023) with Milad Kambari
شرکت:
Hard Surface Modeling Foundation Tutorial (2023) with Milad Kambari
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Interior Design in 3Ds Max and Corona Renderer | Kitchen
شرکت:
Interior Design in 3Ds Max and Corona Renderer | Kitchen
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Building A Stylized Environment, Volume 2
شرکت:
Building A Stylized Environment, Volume 2
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building A Stylized Environment, Volume 1
شرکت:
Building A Stylized Environment, Volume 1
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
3DS Max and Vray Interior Design Course
شرکت:
3DS Max and Vray Interior Design Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
VFX Masterclass 2024: AE + 3Ds Max + PFtrack + Tyflow + Vray
شرکت:
VFX Masterclass 2024: AE + 3Ds Max + PFtrack + Tyflow + Vray
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Realistic Rendering of Spaces with 3ds Max
شرکت:
Realistic Rendering of Spaces with 3ds Max
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 13 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
MaxScript Basic Course
شرکت:
MaxScript Basic Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Ultmate 3Ds Max 2024 Course with Vray and Tyflow
شرکت:
Ultmate 3Ds Max 2024 Course with Vray and Tyflow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
3Ds Max Masterclass 2024 : 3D COURSE THAT TEACHES EVERYTHING
شرکت:
3Ds Max Masterclass 2024 : 3D COURSE THAT TEACHES EVERYTHING
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Advanced Interior Visualizations
شرکت:
Advanced Interior Visualizations
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 5 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Advanced Exterior Visualizations (update 042023)
شرکت:
Advanced Exterior Visualizations (update 042023)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
3ds Max + Vray: Ultimate Architectural Exteriors Course
شرکت:
3ds Max + Vray: Ultimate Architectural Exteriors Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
MUSTANG
شرکت:
MUSTANG
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Modeling realistic living in 3ds max
شرکت:
Modeling realistic living in 3ds max
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Complete 3ds max modeling course : Classic Villa in Dubai
شرکت:
Complete 3ds max modeling course : Classic Villa in Dubai
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Exterior visualization 3ds max + Corona render for Beginners
شرکت:
Exterior visualization 3ds max + Corona render for Beginners
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Architectural Exterior Rendering Masterclass 3ds Max + V-Ray
شرکت:
Architectural Exterior Rendering Masterclass 3ds Max + V-Ray
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
شرکت:
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3ds Max + V-Ray 2022: Complete Course in 13 hrs
شرکت:
3ds Max + V-Ray 2022: Complete Course in 13 hrs
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3Ds MAX & Vray – Interior Design Project in 4.5 hrs.
شرکت:
3Ds MAX & Vray – Interior Design Project in 4.5 hrs.
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
V-Ray 6 + 3ds Max Master 3D Rendering with Vray & 3ds Max
شرکت:
V-Ray 6 + 3ds Max Master 3D Rendering with Vray & 3ds Max
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
3ds Max 2024 Essential Training
3ds Max 2024 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲