وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش AutoCAD

NanoCAD the complete course
شرکت:
NanoCAD the complete course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
AutoCAD: Annotative Dimensions, Dimension Styles, and Dimension Families
AutoCAD: Annotative Dimensions, Dimension Styles, and Dimension Families
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Learn AutoCAD 2D
شرکت:
Learn AutoCAD 2D
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 9 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
AutoCAD 3D | AutoCAD Civil & Architectural
شرکت:
AutoCAD 3D | AutoCAD Civil & Architectural
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Mastering AutoCAD 2024: Comprehensive Training
شرکت:
Mastering AutoCAD 2024: Comprehensive Training
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
AutoCAD Civil 3D – MEGA course for Civil Works
شرکت:
AutoCAD Civil 3D – MEGA course for Civil Works
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 13 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
AutoCAD 2D & 3D Modern House Design Course – 2
شرکت:
AutoCAD 2D & 3D Modern House Design Course – 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
AutoCAD 2023 Beginners Course
شرکت:
AutoCAD 2023 Beginners Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 17 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Learning AutoCAD (2021)
Learning AutoCAD (2021)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Learning AutoCAD 2024
Learning AutoCAD 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
AutoCAD 2023 Essential Training
AutoCAD 2023 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Industrial Electrical Engineering: Circuit Design in AutoCAD
شرکت:
Industrial Electrical Engineering: Circuit Design in AutoCAD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Civil Engineering BUILDING Drawing AutoCAD Mastery from ZERO
شرکت:
Civil Engineering BUILDING Drawing AutoCAD Mastery from ZERO
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
BIM- Revit Structure- From Zero to Advanced
شرکت:
BIM- Revit Structure- From Zero to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Autodesk Platform Services Basic Viewer and Javascript
شرکت:
Autodesk Platform Services Basic Viewer and Javascript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Lumion 11.5 Pamunda Island
شرکت:
Lumion 11.5 Pamunda Island
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Learn how to create stunning renders with Lumion
شرکت:
Learn how to create stunning renders with Lumion
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
AutoCAD 2024 Essential Training
AutoCAD 2024 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Construction Contract Administration
شرکت:
Construction Contract Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Complete AutoCAD 2D&3D From Zero to Hero Course
شرکت:
Complete AutoCAD 2D&3D From Zero to Hero Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت و 28 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Become a top-tier WELL AP – Thermal Comfort
شرکت:
Become a top-tier WELL AP – Thermal Comfort
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Home Electrical Wiring A to Z
شرکت:
Home Electrical Wiring A to Z
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲