وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CSS

CSS

CSS الگوهای آبشاری یا روی‌ انداز آبشاری سَبْک یا CSS در کنار اچ‌تی‌ام‌ال هستهٔ فناوری ساخت صفحه‌های وب هستند. CSS روشی ساده برای نمایش چیدمان و جلوه‌های تصویری (مانند نوع قلم، رنگ و اندازه‌ها) بر صفحه‌های وب است. الگوهای آبشاری از جنس زبان‌های نشانه‌گذاری، با ساختار متن سادهٔ رایانه هستند و درون هرکدام، دستورهایی آبشار مانند و پی‌درپی، برای چگونگی نمایش هر صفحه وب افزوده می‌شود. به گفته‌ای ساده تر، این دستورها روش نشان داده شدن قلم‌ها و اندازه شان، رنگ‌ها و پس زمینه‌ها، روش چیدمان موزاییک‌های دربرگیرنده داده‌ها (دیواره ها)، و بسیاری دیگر از عنصرهای ساختار هر صفحه وب را، درون خود جای می‌دهند.

Utility-First CSS with Tailwind
شرکت:
Utility-First CSS with Tailwind
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Website Design With Squarespace For Beginners
شرکت:
Website Design With Squarespace For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
HTML, CSS, JavaScript – Landing Page with Modal Forms
شرکت:
HTML, CSS, JavaScript – Landing Page with Modal Forms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
CSS Course From Zero To Hero
شرکت:
CSS Course From Zero To Hero
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 15 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Creating your own website, no coding needed
شرکت:
Creating your own website, no coding needed
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Complete MS Office and Web Design Development Course
شرکت:
Complete MS Office and Web Design Development Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Coding a professional and responsive website
شرکت:
Coding a professional and responsive website
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Build Websites from Scratch with HTML & CSS
شرکت:
Build Websites from Scratch with HTML & CSS
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Advanced CSS: Functions, Selector ,Grid, Flex, Sass And More
شرکت:
Advanced CSS: Functions, Selector ,Grid, Flex, Sass And More
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
CSS Essential Training
CSS Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Auditing Design Systems for Accessibility
Auditing Design Systems for Accessibility
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Make Ecommerce Website Front-End Using HTML CSS Bootstrap
شرکت:
Make Ecommerce Website Front-End Using HTML CSS Bootstrap
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Learn HTML and CSS (Beginners to Expert)
شرکت:
Learn HTML and CSS (Beginners to Expert)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 28 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Learn Element Locators : CSS Selector and Xpath from Scratch
شرکت:
Learn Element Locators : CSS Selector and Xpath from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Web Development Bootcamp 2023 HTML CSS JS React Node MongoDB
شرکت:
Web Development Bootcamp 2023 HTML CSS JS React Node MongoDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۴ شهریور ۱۴۰۲
Web App Design using Midjourney and Figma
شرکت:
Web App Design using Midjourney and Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Introduction to Full Stack Web Development – Mini Project
شرکت:
Introduction to Full Stack Web Development – Mini Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
HTML CSS Course 2023 For All Developers (Beginner Friendly)
شرکت:
HTML CSS Course 2023 For All Developers (Beginner Friendly)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Complete HTML5, CSS & Bootstrap ( Project Based Curriculum )
شرکت:
Complete HTML5, CSS & Bootstrap ( Project Based Curriculum )
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 27 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Advanced CSS and Sass: Flexbox, Grid, Animations and More!
شرکت:
Advanced CSS and Sass: Flexbox, Grid, Animations and More!
53,700 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 9 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Advanced CSS and Sass: Flexbox, Grid, Animations and More!
شرکت:
Advanced CSS and Sass: Flexbox, Grid, Animations and More!
53,700 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 9 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Frontend Master – Build an AI-Powered Fullstack Next.js App, v3
شرکت:
Frontend Master – Build an AI-Powered Fullstack Next.js App, v3
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
CSS by example
شرکت:
CSS by example
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Website Design Training Course with HTML and CSS
شرکت:
Website Design Training Course with HTML and CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲