وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CSS

CSS

CSS الگوهای آبشاری یا روی‌ انداز آبشاری سَبْک یا CSS در کنار اچ‌تی‌ام‌ال هستهٔ فناوری ساخت صفحه‌های وب هستند. CSS روشی ساده برای نمایش چیدمان و جلوه‌های تصویری (مانند نوع قلم، رنگ و اندازه‌ها) بر صفحه‌های وب است. الگوهای آبشاری از جنس زبان‌های نشانه‌گذاری، با ساختار متن سادهٔ رایانه هستند و درون هرکدام، دستورهایی آبشار مانند و پی‌درپی، برای چگونگی نمایش هر صفحه وب افزوده می‌شود. به گفته‌ای ساده تر، این دستورها روش نشان داده شدن قلم‌ها و اندازه شان، رنگ‌ها و پس زمینه‌ها، روش چیدمان موزاییک‌های دربرگیرنده داده‌ها (دیواره ها)، و بسیاری دیگر از عنصرهای ساختار هر صفحه وب را، درون خود جای می‌دهند.

Next.js With Tailwind CSS-Build a Frontend Ecommerce Project
شرکت:
Next.js With Tailwind CSS-Build a Frontend Ecommerce Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
No-Code CSS Layouts with Webflow
No-Code CSS Layouts with Webflow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Mastering CSS Flexbox: From Beginner to Advanced – 2024
شرکت:
Mastering CSS Flexbox: From Beginner to Advanced – 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Complete HTML & CSS 2024 Mastery: Build Responsive Websites
شرکت:
Complete HTML & CSS 2024 Mastery: Build Responsive Websites
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Creating Layouts with CSS
شرکت:
Creating Layouts with CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Creative CSS Drawing Course : Make Art With CSS
شرکت:
Creative CSS Drawing Course : Make Art With CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
10+ HTML CSS and JS Financial Web Apps –  Front-End Web Dev
شرکت:
10+ HTML CSS and JS Financial Web Apps – Front-End Web Dev
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 26 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
HTML CSS JavaScript for Beginners Modern Web Design Course
شرکت:
HTML CSS JavaScript for Beginners Modern Web Design Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
CSS Full course From Beginners to Advance Level
شرکت:
CSS Full course From Beginners to Advance Level
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
HTML, CSS, and Generative AI: Speed Up Your Process
HTML, CSS, and Generative AI: Speed Up Your Process
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Intermediate HTML & CSS
شرکت:
Intermediate HTML & CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Getting Started with CSS
شرکت:
Getting Started with CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Practical CSS Layouts
شرکت:
Practical CSS Layouts
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Getting Started with CSS
شرکت:
Getting Started with CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
CSS Projects by Jen Kramer
شرکت:
CSS Projects by Jen Kramer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
CSS Foundations
شرکت:
CSS Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
CSS Animations and Transitions
شرکت:
CSS Animations and Transitions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
TailwindCSS
شرکت:
TailwindCSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 11 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build Multi-Page Responsive Website: HTML, CSS, JavaScript
شرکت:
Build Multi-Page Responsive Website: HTML, CSS, JavaScript
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Rapid Development with Flask, HTMX, TailwindCSS and AlpineJS
شرکت:
Rapid Development with Flask, HTMX, TailwindCSS and AlpineJS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
HTML5 and CSS3 Fundamentals
شرکت:
HTML5 and CSS3 Fundamentals
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Zero to Hero – Learn HTML, CSS & PHP from Basics to Advanced
شرکت:
Zero to Hero – Learn HTML, CSS & PHP from Basics to Advanced
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳