وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CompTIA

CompTIA Pentest+ PT0-002 ( Ethical Hacking & Pentest+ ) Lab
شرکت:
CompTIA Pentest+ PT0-002 ( Ethical Hacking & Pentest+ ) Lab
34,900 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 4 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
شرکت:
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Data+ (DA0-001) Online Training
شرکت:
CompTIA Data+ (DA0-001) Online Training
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 27 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Project+ (PK0-004) Cert Prep: 2 Project Constraints
CompTIA Project+ (PK0-004) Cert Prep: 2 Project Constraints
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Project+ (PK0-004) Cert Prep: 1 Project Basics
CompTIA Project+ (PK0-004) Cert Prep: 1 Project Basics
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA PenTest+ (PT0-002) Cert Prep: 5 Tools and Code Analysis
CompTIA PenTest+ (PT0-002) Cert Prep: 5 Tools and Code Analysis
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Pentest+ (PT0-002) Cert Prep: 3 Attacks and Exploits
CompTIA Pentest+ (PT0-002) Cert Prep: 3 Attacks and Exploits
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 19 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Pentest+ (PT0-002) Cert Prep: 1 Planning and Scoping
CompTIA Pentest+ (PT0-002) Cert Prep: 1 Planning and Scoping
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
Computer Components and Peripherals for IT Technicians
Computer Components and Peripherals for IT Technicians
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Linux+ Domain-5 (Automation and Scripting)
شرکت:
CompTIA Linux+ Domain-5 (Automation and Scripting)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Linux+ Domain-4(Linux Troubleshooting & Diagnostics)
شرکت:
CompTIA Linux+ Domain-4(Linux Troubleshooting & Diagnostics)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Linux+ Domain-3 (Linux Security)
شرکت:
CompTIA Linux+ Domain-3 (Linux Security)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Linux+ Domain-2 (Systems Operation and Maintenance)
شرکت:
CompTIA Linux+ Domain-2 (Systems Operation and Maintenance)
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 7 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Linux+ Domain-1 (Hardware and System Configuration)
شرکت:
CompTIA Linux+ Domain-1 (Hardware and System Configuration)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Technologies and Tools for CompTIA Security+
شرکت:
Technologies and Tools for CompTIA Security+
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Risk Management for CompTIA Security+
شرکت:
Risk Management for CompTIA Security+
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 22 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
IT Professional Fundamentals: Mobile Devices
شرکت:
IT Professional Fundamentals: Mobile Devices
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Incident Response and Recovery for CompTIA CySA+
شرکت:
Incident Response and Recovery for CompTIA CySA+
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Identity and Access Management for CompTIA Security+
شرکت:
Identity and Access Management for CompTIA Security+
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱