وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CompTIA

CompTIA PenTest+ (Ethical Hacking) & Security Assessment
شرکت:
CompTIA PenTest+ (Ethical Hacking) & Security Assessment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Comptia Cloud+ | Comptia Cloud+ CV0-003 Certification Prep
شرکت:
Comptia Cloud+ | Comptia Cloud+ CV0-003 Certification Prep
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
CompTIA A+ Core 1 & Core 2 – IT Cert Doctor – 2023
شرکت:
CompTIA A+ Core 1 & Core 2 – IT Cert Doctor – 2023
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 10 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Comptia ITF | Comptia IT Fundamentals (ITF+) FC0-U61 Prep
شرکت:
Comptia ITF | Comptia IT Fundamentals (ITF+) FC0-U61 Prep
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 18 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
CompTIA Security+ Exam Prep
شرکت:
CompTIA Security+ Exam Prep
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 15 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
CompTIA Network+ Full Course
شرکت:
CompTIA Network+ Full Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
CompTIA Cloud+ (CV0-003)
شرکت:
CompTIA Cloud+ (CV0-003)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Cert Prep: CompTIA Linux+ (XK0-005)
Cert Prep: CompTIA Linux+ (XK0-005)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Server Administration Fundamentals (Comptia Server+ SK0-005)
شرکت:
Server Administration Fundamentals (Comptia Server+ SK0-005)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 16 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Learn Computer Hardware Basics: Peripherals & Components
شرکت:
Learn Computer Hardware Basics: Peripherals & Components
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
CompTIA Security+ SY0-601 Lab Course with Simulations/PBQ
شرکت:
CompTIA Security+ SY0-601 Lab Course with Simulations/PBQ
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 23 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
CompTIA Network+ N10-008 – Networking Fundamentals
شرکت:
CompTIA Network+ N10-008 – Networking Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 23 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
CompTIA Network+ N10-008 – Network Troubleshooting
شرکت:
CompTIA Network+ N10-008 – Network Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲