وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار چیست ؟

مهندسی نرم‌افزار یعنی استفاده از اصول مهندسی بجا و مناسب برای تولید و ارائه محصول نرم‌افزاری با کیفیت که قابل اطمینان و با صرفه بوده و بر روی ماشین‌های واقعی به‌طور کارآمدی عمل کند.
مهندسی نرم‌افزار یک روش سیستماتیک، منظم و دقیق برای ساخت و ارائه محصولی نرم‌افزاری با کیفیت است.مهندسی نرم‌افزار اغلب شامل فرایند خطی تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است؛ که با به‌کارگیری روش‌های فنی و علمی از علوم مهندسی موجب تولید نرم‌افزاری با کیفیت مطلوب در طول یک فرایند انتخابی مناسب پروژه می‌شود.

Python Testing with Pytest For Beginners + Selenium
شرکت:
Python Testing with Pytest For Beginners + Selenium
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Python GUI Development : Create Professional Applications
شرکت:
Python GUI Development : Create Professional Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Azure, DevOps and MicroServices with .NET
شرکت:
Microsoft Azure, DevOps and MicroServices with .NET
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kubernetes for beginners 2023 with AWS EKS examples
شرکت:
Kubernetes for beginners 2023 with AWS EKS examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Container Management with Ansible
شرکت:
Automating Container Management with Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Software Architecture And Design Patterns In Java
شرکت:
Software Architecture And Design Patterns In Java
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Kubernetes with GitOps
شرکت:
Automating Kubernetes with GitOps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Docker DevOps and Kubernetes for Absolute Beginner
شرکت:
Docker DevOps and Kubernetes for Absolute Beginner
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced Algorithms Data
شرکت:
Advanced Algorithms Data
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kubernetes for Developers: Moving to the Cloud
شرکت:
Kubernetes for Developers: Moving to the Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kubernetes for Developers: Moving from Docker Compose to Kubernetes
شرکت:
Kubernetes for Developers: Moving from Docker Compose to Kubernetes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kubernetes for Developers: Integrating Volumes and Using Multi-container Pods
شرکت:
Kubernetes for Developers: Integrating Volumes and Using Multi-container Pods
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kubernetes for Developers: Deploying Your Code
شرکت:
Kubernetes for Developers: Deploying Your Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kubernetes for Developers: Core Concepts
شرکت:
Kubernetes for Developers: Core Concepts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Creating an API server in Rust with Rocket, SeaORM and JWT
شرکت:
Creating an API server in Rust with Rocket, SeaORM and JWT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Communicating and Working with Engineers – Bridging the Gap
شرکت:
Communicating and Working with Engineers – Bridging the Gap
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Chef Essentials: Mastering the Basics of Config Management
شرکت:
Chef Essentials: Mastering the Basics of Config Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
ChatGPT4- ChatGPT for Product management & Business analysis
شرکت:
ChatGPT4- ChatGPT for Product management & Business analysis
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Certified Kubernetes Administrator (CKA): 100% Lab Course
شرکت:
Certified Kubernetes Administrator (CKA): 100% Lab Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Azure Apps: Diagnostics, Instrumentation, and Logging
Azure Apps: Diagnostics, Instrumentation, and Logging
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
System Performance Testing – Overview and Case Study
شرکت:
System Performance Testing – Overview and Case Study
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Software Testing: Kickstart Your Career as a QA Professional
شرکت:
Software Testing: Kickstart Your Career as a QA Professional
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲