وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار چیست ؟

مهندسی نرم‌افزار یعنی استفاده از اصول مهندسی بجا و مناسب برای تولید و ارائه محصول نرم‌افزاری با کیفیت که قابل اطمینان و با صرفه بوده و بر روی ماشین‌های واقعی به‌طور کارآمدی عمل کند.
مهندسی نرم‌افزار یک روش سیستماتیک، منظم و دقیق برای ساخت و ارائه محصولی نرم‌افزاری با کیفیت است.مهندسی نرم‌افزار اغلب شامل فرایند خطی تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است؛ که با به‌کارگیری روش‌های فنی و علمی از علوم مهندسی موجب تولید نرم‌افزاری با کیفیت مطلوب در طول یک فرایند انتخابی مناسب پروژه می‌شود.

Benefits of GitHub Community
Benefits of GitHub Community
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
The Complete LPI Open Source Essentials Exam Study Guide
شرکت:
The Complete LPI Open Source Essentials Exam Study Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
SMC Algorithm prediction in trading.
شرکت:
SMC Algorithm prediction in trading.
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 16 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Real-World Kubernetes In Action
شرکت:
Real-World Kubernetes In Action
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Python Design Patterns: Complete Guide [2023 Edition]
شرکت:
Python Design Patterns: Complete Guide [2023 Edition]
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
OWASP Top 10 for Docker Containers and Kubernetes Security
شرکت:
OWASP Top 10 for Docker Containers and Kubernetes Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Microsoft Interview Questions – Data Structures & Algorithms
شرکت:
Microsoft Interview Questions – Data Structures & Algorithms
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 7 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Mastering Web Automation with WebdriverIO
شرکت:
Mastering Web Automation with WebdriverIO
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Mastering Unit and Integration Testing in Clean Architecture
شرکت:
Mastering Unit and Integration Testing in Clean Architecture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Programming Foundations: Data Structures
Programming Foundations: Data Structures
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Kubernetes: Provisioning with Terraform and kOps
Kubernetes: Provisioning with Terraform and kOps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Kubernetes: Provisioning with Minikube
Kubernetes: Provisioning with Minikube
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Kubernetes: Provisioning with Kubeadm
Kubernetes: Provisioning with Kubeadm
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Kubernetes: Provisioning with kind
Kubernetes: Provisioning with kind
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Kubernetes: Provisioning with K3s
Kubernetes: Provisioning with K3s
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Kubernetes: Provisioning with Cluster API
Kubernetes: Provisioning with Cluster API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Algorithmic Auditing and Continuous Monitoring
Algorithmic Auditing and Continuous Monitoring
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
AI Pair Programming with GitHub Copilot
AI Pair Programming with GitHub Copilot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Master Playwright V1.39 + Docker, Cucumber, Jenkins – Nov’23
شرکت:
Master Playwright V1.39 + Docker, Cucumber, Jenkins – Nov’23
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Kubernetes For The Absolute Beginner
شرکت:
Kubernetes For The Absolute Beginner
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Grafana and Prometheus Monitoring tool for Kubernetes
شرکت:
Grafana and Prometheus Monitoring tool for Kubernetes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲