وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار چیست ؟

مهندسی نرم‌افزار یعنی استفاده از اصول مهندسی بجا و مناسب برای تولید و ارائه محصول نرم‌افزاری با کیفیت که قابل اطمینان و با صرفه بوده و بر روی ماشین‌های واقعی به‌طور کارآمدی عمل کند.
مهندسی نرم‌افزار یک روش سیستماتیک، منظم و دقیق برای ساخت و ارائه محصولی نرم‌افزاری با کیفیت است.مهندسی نرم‌افزار اغلب شامل فرایند خطی تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است؛ که با به‌کارگیری روش‌های فنی و علمی از علوم مهندسی موجب تولید نرم‌افزاری با کیفیت مطلوب در طول یک فرایند انتخابی مناسب پروژه می‌شود.

QA The Easy Way – Manual Software Testing Part 2
شرکت:
QA The Easy Way – Manual Software Testing Part 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
QA The Easy Way – Manual Software Testing Part 1
شرکت:
QA The Easy Way – Manual Software Testing Part 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
OCI Container Engine for Kubernetes deployed with Terraform
شرکت:
OCI Container Engine for Kubernetes deployed with Terraform
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions
شرکت:
Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Mastering Production DevOps Projects: AWS Lambda, Terraform
شرکت:
Mastering Production DevOps Projects: AWS Lambda, Terraform
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Github Copilot & ChatGPT for Devs: Code Smarter in 2024
شرکت:
Github Copilot & ChatGPT for Devs: Code Smarter in 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Master Software Development Metrics & KPIs
شرکت:
Master Software Development Metrics & KPIs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
DevSecOps: How to secure Web App with AWS WAF and CloudWatch
شرکت:
DevSecOps: How to secure Web App with AWS WAF and CloudWatch
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
GitHub Copilot for IT Pros
شرکت:
GitHub Copilot for IT Pros
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
REAL-WORLD JENKINS CI/CD PIPELINES & DEVOPS For PYTHON
شرکت:
REAL-WORLD JENKINS CI/CD PIPELINES & DEVOPS For PYTHON
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Cypress: E2E Test Automation – Getting Started
شرکت:
Cypress: E2E Test Automation – Getting Started
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Git for Windows: Step-By-Step Mastery using Commands and GUI
شرکت:
Git for Windows: Step-By-Step Mastery using Commands and GUI
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
DevSecOps with Azure Cloud, GitOps and GitHub Actions
شرکت:
DevSecOps with Azure Cloud, GitOps and GitHub Actions
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering Automation Testing with Selenium and Python
شرکت:
Mastering Automation Testing with Selenium and Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Infrastructure Automation with OpenTofu – Hands-On DevOps
شرکت:
Infrastructure Automation with OpenTofu – Hands-On DevOps
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Cypress : The Fastest 3-Hour Course with In-Depth Learning
شرکت:
Cypress : The Fastest 3-Hour Course with In-Depth Learning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete pytest Tutorial |  pytest in 6 Hours | LambdaTest
شرکت:
Complete pytest Tutorial | pytest in 6 Hours | LambdaTest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
ChatGPT for Devops
شرکت:
ChatGPT for Devops
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
DevOps Foundations
DevOps Foundations
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Bamboo Essential Training
Bamboo Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Acing the Certified Kubernetes Administrator Exam, Video Edition
شرکت:
Acing the Certified Kubernetes Administrator Exam, Video Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
AWS Certified DevOps Engineer – Professional by Stone River eLearning, ITPROTV
شرکت:
AWS Certified DevOps Engineer – Professional by Stone River eLearning, ITPROTV
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳