وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش سی پلاس پلاس

سی پلاس پلاس چیست؟

سی پلاس پلاس یک زبان برنامه نویسی همه منظوره، سطح میانی و شی گرا است. امروزه در جهان بیشتر نرم افزارهای سیستمی از طریق سی پلاس پلاس نوشته می شوند.سی پلاس پلاس بسط یافته زبان سی و خیلی قدرتمند تر از سی است. سی پلاس پلاس یک زبان مجزا از سی است. زبان سی پلاس پلاس توسط لابراتوار Bell یا همان Bell Labs به عنوان یک نسخه جدید از زبان برنامه نویسی C طراحی و پیاده سازی شد.نسبت به زبان سی، در زبان سی پلاس پلاس امکاناتی template ها ، class ها ، توابع مجازی یا virtual function ها و operator overloading اضافه شده اند. باید این رو نیز در نظر گرفت که در سی پلاس پلاس قابلیت های Type Checking بیشتری اضافه شده است.

C++ STL Fundamentals: A Beginner’s Guide
شرکت:
C++ STL Fundamentals: A Beginner’s Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
C++ from Zero to Hero – A Beginner programming C++ course
شرکت:
C++ from Zero to Hero – A Beginner programming C++ course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 9 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learn OPENGL by making a Project – Painting App using C++
شرکت:
Learn OPENGL by making a Project – Painting App using C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Complete C & C++ Programming Course – Mastering  C & C++
شرکت:
The Complete C & C++ Programming Course – Mastering C & C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
C++ for Absolute Beginners: Learn from Scratch
شرکت:
C++ for Absolute Beginners: Learn from Scratch
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Mastering C++ Language – C++ Programming For Beginners
شرکت:
Mastering C++ Language – C++ Programming For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Learn C Programming with 100+ Practical Examples
شرکت:
Learn C Programming with 100+ Practical Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
C Programming Language For Beginners – Master the C Language
شرکت:
C Programming Language For Beginners – Master the C Language
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
100+ Pattern Programs in C Language
شرکت:
100+ Pattern Programs in C Language
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Unreal Engine 5 C++ Multiplayer: Make An Online Co-op Game
شرکت:
Unreal Engine 5 C++ Multiplayer: Make An Online Co-op Game
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 18 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
C Programming Language Foundations
شرکت:
C Programming Language Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
C/C++ Programming, Algorithms & Data Structures Masterclass
شرکت:
C/C++ Programming, Algorithms & Data Structures Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
C++ Programming for Beginners (2023)
شرکت:
C++ Programming for Beginners (2023)
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
X++ Programming Fundamentals
شرکت:
X++ Programming Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
Interactive UI Programming with C++ and ImGui
شرکت:
Interactive UI Programming with C++ and ImGui
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
C Programming For Engineers
شرکت:
C Programming For Engineers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 18 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
C Made Easy for Beginners: A Complete C Programming Course
شرکت:
C Made Easy for Beginners: A Complete C Programming Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Modern C++: Beginner to Practitioner (includes C++ 20)
شرکت:
Modern C++: Beginner to Practitioner (includes C++ 20)
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
LeetCode In C++:  Algorithms Coding Interview Questions
شرکت:
LeetCode In C++: Algorithms Coding Interview Questions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Secure Coding in C/C++
شرکت:
Secure Coding in C/C++
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Mastering C++ Fundamentals for Proficient Programming
شرکت:
Mastering C++ Fundamentals for Proficient Programming
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Google Carbon Programming
شرکت:
Google Carbon Programming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲