وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش سی پلاس پلاس

سی پلاس پلاس چیست؟

سی پلاس پلاس یک زبان برنامه نویسی همه منظوره، سطح میانی و شی گرا است. امروزه در جهان بیشتر نرم افزارهای سیستمی از طریق سی پلاس پلاس نوشته می شوند.سی پلاس پلاس بسط یافته زبان سی و خیلی قدرتمند تر از سی است. سی پلاس پلاس یک زبان مجزا از سی است. زبان سی پلاس پلاس توسط لابراتوار Bell یا همان Bell Labs به عنوان یک نسخه جدید از زبان برنامه نویسی C طراحی و پیاده سازی شد.نسبت به زبان سی، در زبان سی پلاس پلاس امکاناتی template ها ، class ها ، توابع مجازی یا virtual function ها و operator overloading اضافه شده اند. باید این رو نیز در نظر گرفت که در سی پلاس پلاس قابلیت های Type Checking بیشتری اضافه شده است.

Concurrency in Modern C++ : Crash Course ( including C++20 )
شرکت:
Concurrency in Modern C++ : Crash Course ( including C++20 )
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn C++ Fundamentals : Coding for Absolute Beginners
شرکت:
Learn C++ Fundamentals : Coding for Absolute Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Working with Pointers and Arrays in C++ 20
شرکت:
Working with Pointers and Arrays in C++ 20
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate C++ Programming Course: From Novice to Expert
شرکت:
Ultimate C++ Programming Course: From Novice to Expert
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Concurrent Data Structure Design with Modern C++
شرکت:
Mastering Concurrent Data Structure Design with Modern C++
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
C++ Programming For Absolute Begginers
شرکت:
C++ Programming For Absolute Begginers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
C++ Concurrency : C++ Atomics and memory model Deep Dive
شرکت:
C++ Concurrency : C++ Atomics and memory model Deep Dive
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
C++ Bootcamp
شرکت:
C++ Bootcamp
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
200 C++ Exercises for Beginners: Solve Coding Challenges
شرکت:
200 C++ Exercises for Beginners: Solve Coding Challenges
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Complete C Programming Course for Beginners
شرکت:
The Complete C Programming Course for Beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 18 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Fundamentals of Arduino and Sensors with C/C++
شرکت:
Fundamentals of Arduino and Sensors with C/C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
100 Days of Code: C++, Practical C++ Challenges & Tests 2023
شرکت:
100 Days of Code: C++, Practical C++ Challenges & Tests 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Numerical Methods using C++
شرکت:
Learn Numerical Methods using C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Data Structures in C++ (2022)
شرکت:
Data Structures in C++ (2022)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 23 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
C++ Programming for Blockchain Developers
شرکت:
C++ Programming for Blockchain Developers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Data Structures and OOP with C++ | CS104, CS105 Masterclass
شرکت:
Data Structures and OOP with C++ | CS104, CS105 Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 28 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
C++ Fundamentals for beginners and students
شرکت:
C++ Fundamentals for beginners and students
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
C++ Advanced Topics
C++ Advanced Topics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Svelte, Perl, Shell Scripting and C++ Course Bundle
شرکت:
Svelte, Perl, Shell Scripting and C++ Course Bundle
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Level Up: C++
Level Up: C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
How to design a (SMTP, POP3) Mail server C++ Guided project
شرکت:
How to design a (SMTP, POP3) Mail server C++ Guided project
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
C++ Code Like a PRO |Whole New Learning Experience with C++
شرکت:
C++ Code Like a PRO |Whole New Learning Experience with C++
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 12 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۱
Java And C++ And PHP Complete Course 2022
شرکت:
Java And C++ And PHP Complete Course 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱