وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

LPI Linux Essentials Online Training

سرفصل های دوره

1. Linux Evolution and Popular Operating Systems
 • 1. Intro
 • 2. The Function of an Operating System
 • 3. The History of Linux
 • 4. Comparing Windows and Linux
 • 5. Why Use Linux
 • 6. Linux Distributions
 • 7. Alternative Linux Distributions
 • 8. Validation

 • 2. Linux Software Packages
 • 1. Introduction
 • 2. Open Source Apps Programming, Server, and Administration
 • 3. Major Open Source Apps Desktop and Mobile
 • 4. Install Software via GUI, apt, and dnf
 • 5. Uninstall Software
 • 6. Open Source Software and Licensing
 • 7. Validation

 • 3. Getting to the Command Line and Desktop Skills
 • 1. Linux Interface - Command Line
 • 2. Linux Desktop Environment - Overview
 • 3. Linux Desktop Environment - GNOME and KDE Plasma
 • 4. Linux Desktop Environment - Linux MintCinnamon
 • 5. Validation Part 1
 • 6. Validation Part 2

 • 4. ITC Skills and Working in Linux
 • 1. Linux in Daily Life and Industry
 • 2. Linux in the Server Room and on the Desktop
 • 3. IaaS, PaaS, and SaaS
 • 4. Virtualize Servers
 • 5. Virtualize Desktops
 • 6. Install Virtualization Software and Guests
 • 7. Validation

 • 5. Linux Privacy and Security
 • 1. Introduction
 • 2. Internet Cookies and Privacy
 • 3. Choose Strong Passwords
 • 4. Encryption What Do We Need to Protect
 • 5. Using Certificates to Encrypt and Sign
 • 6. Encryption Cant Help you Here
 • 7. Encryption Tools and Demo
 • 8. Validation

 • 6. Finding Your Way on a Linux System
 • 1. Command Line Basics Overview
 • 2 Command Line Basics Demo
 • 3. Local and Environment Variables
 • 4. Getting Help From the Command Line
 • 5. Help with Additional Tools
 • 6. Validation

 • 7. Managing Directories and Files
 • 1. Using Directories Overview
 • 2. Using Directories Demo
 • 3. Advanced ls Options
 • 4. Creating, Managing, and Deleting Files
 • 5. Validation

 • 8. Archiving Files on the Command Line
 • 1. Archiving
 • 2. Compression
 • 3. Archive and Compression Tools
 • 4. Archive and Compression Commands
 • 5. Archive Demonstration
 • 6. Compression Demonstration
 • 7. Compressed Archive Demonstration
 • 8. Validation

 • 9. Searching & Extracting Data, and Scripting
 • 1. Input, Output, and Errors
 • 2. Standard Output
 • 3. Error Handling
 • 4. Input and Here Document
 • 5. Combinations
 • 6. Piping Results
 • 7. Extract Specific Data
 • 8. Introduction to Scripting
 • 9. Scripting Demonstrations
 • 10. Validation
 • Extract Specific Data.pdf
 • scripts.zip

 • 10. Choose an Operating System
 • 1. Review Operating System Fundamentals
 • 2. Windows vs Linux
 • 3. macOS
 • 4. Software Considerations
 • 5. Validation

 • 11. Hardware Power Supplies, Motherboard, RAM
 • 1. Power Supplies
 • 2. Motherboard Overview
 • 3. Motherboard Tour
 • 4. Memory
 • 5. Validation

 • 12. Hardware CPU, Storage, Peripherals, and Devices
 • 1. Processors (CPU)
 • 2. Hard Disk Drive Characteristics
 • 3. Hard Disk Drive Performance
 • 4. Solid State Drives (SSD)
 • 5. M.2 Storage
 • 6. RAID Arrays
 • 7. Partitions
 • 8. Drivers and Device Files
 • 9. Peripherals
 • 10. Validation

 • 13. Where Data is Stored
 • 1. Filesystem Hierarchy Standard (FHS) and Introduction
 • 2. boot and lib Directories
 • 3. var Directory
 • 4. proc Directory
 • 5. dev Directory
 • 6. sys Directory
 • 7. Binary Directories
 • 8. etc Directory
 • 9. System and Log Analysis

 • 14. Your Computer on the Network
 • 1. Introduction
 • 2. Network Layers
 • 3. Link Layer
 • 4. Binary Numbering
 • 5. Binary and Decimal IP Addresses
 • 6. How Routing Works
 • 7. Routing and the ANDing Process
 • 8. Private IPv4 Addresses
 • 9. IPv6 Addresses
 • 10. DNS and Sockets
 • 11. Validation
 • Decimal To Binary.pdf
 • IP Addressing.txt

 • 15. Basic Security, Tools, Shell, and Access Control
 • 1. Accounts and Identity Tools
 • 2. Changing the Shell
 • 3. Using su and sudo
 • 4. Access Control Files
 • 5. Vallidation

 • 16. Creating Users and Groups
 • 1. Implement useradd to Create Users
 • 2. Modify User Account Defaults
 • 3. Delete User Accounts
 • 4. The Skel Directory and usermod
 • 5. Work with Groups
 • 6. Validation

 • 17. File Permissions, Ownership, and Links
 • 1. Symbolic Mode Permissions
 • 2. Numeric Mode Permissions
 • 3. Change Ownership
 • 4. The Sticky Bit
 • 5. Set the SGID and SUID
 • 6. Hard and Symbolic Links
 • 7. Validation
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36062
  حجم: 25895 مگابایت
  مدت زمان: 951 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید